.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 425/2560
ม.ล.ปนัดดา เปิด
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ภาคกลาง


กรุงเทพฯ - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพระยุคลบาท" ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ โฮเทล ประตูน้ำ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวย้ำถึงการทำงานของ กศจ. ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่เป็นความหวังในการยกระดับการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอื่น ๆ จึงขอฝากให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาระดับภูมิภาคร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบาย และสร้างการรับรู้แก่ครู นักเรียน สถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการโรงเรียนคุณธรรม การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ต้องทำทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัย การปรับปรุงตำราเรียน ให้มีเนื้อหาทันสมัย เข้าใจง่าย สวยงามน่าหยิบน่าอ่าน เป็นต้น พร้อมขออย่าทอดทิ้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจะร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครอง ท้องถิ่น และชุมชนเอง ก็มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมกับส่วนราชการเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญอีกประการที่ขอฝากไว้ ก็คือการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เกิดอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์งดงามแตกต่างกัน ทั้งระบบสังคมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเพาะปลูก ตลอดจนวัฒนธรรมด้านประเพณี การแต่งกาย ภาษาถิ่น เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงรักษาอัตลักษณ์ให้คงอยู่สืบรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กศจ.อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีความลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี โดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เป็นอย่างดี ทั้งในการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรอาคารสถานที่ทำงาน ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีความราบรื่นด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการการทำงานตั้งแต่ช่วงต้นเลยก็ว่าได้

ในส่วนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขอให้น้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความสำคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีงานทำ มีอาชีพสุจริต, เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง" ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

"การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อาทิ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคกลาง 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 425 คน

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาครั้งต่อไป เป็นการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
10/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  257 แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
  249 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันตก ที่ประจวบคีรีขันธ์
  238 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อุบลราชธานี
  214 รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออก ที่จันทบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ