.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 419/2560
ม.ล.ปนัดดา บรรยายใน
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีรับทราบ

โดยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำและติดตามดูว่าอะไรคือความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง รวมทั้งสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนามีอะไรบ้าง มิเช่นนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดความสำเร็จไม่ได้ หากเราไม่มองตัวเราเองและไม่ยอมรับข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่พูดกันแต่เรื่องหลักการสมัยใหม่ แต่ต้องยึดถือและนำหลัก "ธรรมการ" ตั้งแต่ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการมานานนับร้อยปี มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานนักเรียนด้วย

ในส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น  สามารถนำรูปแบบความสำเร็จของโรงเรียนขนาดใหญ่เหล่านี้มาเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนขนาดอื่น ๆ ได้ เพื่อปฏิบัติตามให้เป็นความสำเร็จ และร่วมกันส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี เป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ปกครอง เนื่องจากปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของสังคมปัจจุบันคือลูกหลานเยาวชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่ลูกหลานเยาวชนทุกคน

สิ่งที่เน้นย้ำในการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการศึกษา แต่สำคัญสำหรับทุกเรื่อง ทุกกรอบของการดำรงชีวิตของข้าราชการไทย และสังคมไทย ขอฝากความหวังไว้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ที่จะต้องเป็นกำลังใจสำคัญให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุเข้ามาใหม่ให้เกิดกำลังกายกำลังใจในการสร้างเด็กและให้เด็กไปสร้างชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรกและการพัฒนาการด้านความรู้และความแตกฉานทางวิชาการก็จะตามมา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า การที่ กศจ.เป็นหน่วยงานเหมือนระบบประสม ที่เป็นส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงต้องทำงานประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการทุกท่านจึงต้องช่วยติดตามประเมินผล หากสิ่งใดที่ดีก็จะได้วางเป็นพื้นฐานให้ระบบนี้สืบสานต่อไปได้ หรือหากมีปัญหาสามารถนำแนวทางไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป จึงมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และที่ประชุมองค์กรหลักได้พิจารณาต่อไป

สำหรับการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคเหนือ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 289 คน และได้รับเกียรติจาก พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การแก้ปัญหาทุจริตกระทรวงศึกษาธิการด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
7/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  257 แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
  249 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันตก ที่ประจวบคีรีขันธ์
  238 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อุบลราชธานี
  214 รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออก ที่จันทบุรี
  190 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค 2/2560
  185 ประชุมชี้แจงการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาคที่ขอนแก่น-สงขลา-กรุงเทพฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ