.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 417/2560
"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดงาน
สืบสานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่"


จังหวัดลำปางจัดงานสืบสานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นในการสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงาน 23 ประการ 6 มิติการพัฒนา และ 1 ภูมิสังคม โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวบรรยายในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นในการสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะช่วยให้สังคมได้เรียนรู้ ตระหนัก จารึก และจดจำในสิ่งที่พระองค์ท่าน รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความเหน็ดเหนื่อยต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์มาเป็นระยะเวลายาวนาน

ผู้บริหารทุกท่านทุกสังกัดที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยดำรงรักษาประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ส่วนนักเรียนและเยาวชนลูกหลานก็ต้องจดจำในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ในวันข้างหน้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพราะสิ่งที่จะดำรงสถิตเสถียรตลอดไป คือ ความดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย โดยเฉพาะความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตราบใดเรายังคงยึดมั่นปฏิบัติ ไม่ลืมคำสอน พระองค์ท่านก็จะยังคงประทับอยู่กับเราตลอดไป แต่หากเราไม่ได้พึงยึดมั่นในคำสอน พระองค์ท่านก็จะเสด็จจากเราไปในที่สุด จึงฝากให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนไม่รู้จบ

นอกจากนี้ เอกลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของคนไทยคือ เรารักกันมาก คนไทยถือเป็นผู้ที่มี "อารยะสังคม" ในอดีตไม่มีการแบ่งเป็นฝ่ายเป็นสี แต่กลับมีความรู้ รัก สามัคคี มาช้านาน ทำให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตมาได้ จึงฝากให้ลูกหลานนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้พึงจดจำ และขอให้มีไอดอลที่ดี ๆ สักคนหนึ่งเพื่อได้ยึดถือและนำสิ่งดี ๆ ไปปฏิบัติ เพราะเมื่อเราเติบโตขึ้น เราก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานรุ่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ที่สำคัญของคนเหนือ คือ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย มีไมตรีจิต มีความเป็นสุภาพชน เป็นผู้ที่มีน้ำใจดีงาม จึงขอให้รักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ นอกจากนี้ "การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง" ก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเพียงแค่เห็นตัวอักษรย่อบนเสื้อที่แตกต่างกัน ก็ใช้กำลังประหัตประหารทำร้ายกันดังเช่นข่าวคราวที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้เราต้องสอนลูกหลานให้พึงคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมผ่านมา ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นแรกของอาชีวศึกษา ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ยังความภาคภูมิใจให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง จึงฝากให้ลูกหลานตั้งใจเรียน ยึดศาสตร์พระราชานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ขอให้เป็นอาชีพที่สุจริต

ขอให้ลูกหลานรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และฝากถึงศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย คือ "รู้ รัก สามัคคี" เพราะหากสิ่งใดก็ตามที่ลูกหลานได้ "รู้" แล้วจะทำให้เกิดความ "เข้าใจ" และเมื่อเรา "รัก" สิ่งใดก็จะทำให้เรา "เข้าถึง" สิ่งนั้นได้ทุกเรื่อง และเมื่อเรา "สามัคคี" ก็จะส่งผลให้เกิดการ "พัฒนา" ต่อไป

ภายหลังพิธีเปิด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้หลักการทรงงาน 23 ประการ ตลอดจนพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับ 6 มิติการพัฒนา คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และภูมิสังคม ซึ่งในงานมีการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ

7/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  409 ผลประชุมองค์กรหลัก 29/2560
  402 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  394 ผลประชุมองค์กรหลัก 28/2560
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
  367 ผลประชุมคณะรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ