.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 416/2560
"ม.ล.ปริยดา ดิศกุล" ตรวจเยี่ยม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูอาชีวศึกษา "Vocational English Camp"


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Vocational English Camp) สำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Vocational English Camp) สำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยร่วมมือกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงของประเทศ คือ Andrew Biggs, Adam Bradshaw, Christ Wright และครูชาวต่างชาติ รวม 8 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 8 ห้อง โดยมีครูภาษาอังกฤษของอาชีวศึกษาเข้าอบรมแยกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 200 คน  ใช้เวลาอบรมกลุ่มละ 1 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 400 คน

จากการสังเกตและพบปะพูดคุยพบว่าครูส่วนใหญ่บอกว่าสนุกสนานและชอบการอบรมในลักษณะนี้เป็นอย่างมากที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Skills) อีกทั้งได้รับความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสอนนักเรียนนักศึกษาให้สนุกและน่าสนใจได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ Mr Andrew Biggs ยังจะได้สร้างกลุ่ม facebook ขึ้นมา เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์และปัญหาการสอนร่วมกันได้อีกด้วย

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Vocational English Camp) ที่ได้มีการเปิดตัวโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งโครงการในภาพรวม สอศ. ได้กำหนดเป้าหมายที่จะจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม Boot Camp ให้กับครูและบุคลากรด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,000 คน รวมทั้งการจัดทำแอพพลิเคชั่น EchoVE สำหรับนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาอีกด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
  336 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
  323 ลงนามความร่วมมือกับ BigC
  273 MOU พัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ