.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 411/2560
ศธ.ลงนามความร่วมมือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจาก 2 หน่วยงานที่ร่วมลงนามครั้งนี้เข้าร่วม  อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พ.ต.อ.นิตินัย สุขะวิริยะ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 กองกำกับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่และทุกระดับการศึกษา เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย สพฐ.ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างโอกาส คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน  สพฐ.ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นผู้ประสานงาน กำกับ ดูแล และติดตามให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์การศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

สพฐ.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตชด.  9 ประเด็นหลัก ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

  • เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย

  • ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  • สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

  • สนับสนุนอัตรากำลังครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย

  • โรงเรียนคู่พัฒนาทางการศึกษา

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  • ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

  • สร้างขวัญ กำลังใจ ตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์

ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้แต่ละสำนักได้ประสานงานและวางแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานร่วมกันระหว่าง สพฐ. และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงการนำระบบ ICT เข้ามาใช้ในจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่สูงชายแดน เกาะแก่ง และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่เท่าเทียม ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความพร้อมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ขอฝาก "ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำงานให้สำเร็จลุล่วง" โดยเน้นการประสานงานให้เกิดความแน่นแฟ้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

1) ส่วนกลาง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

2) ระดับพื้นที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

3) ระดับสถานศึกษา : โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 213 โรงเรียน จะร่วมมือกับโรงเรียนคู่พัฒนาทางการศึกษาของ สพฐ. เพื่อทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ครูจากโรงเรียนคู่พัฒนา เข้าไปช่วยสอนในโรงเรียน ตชด.

จึงขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะทำงานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ สพฐ. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนให้โรงเรียน ตชด. ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ที่สำคัญยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ได้พระราชทานโรงเรียน ตชด.ให้กับคนไทย ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็ได้มีพระราโชบายด้านการศึกษา

ดังนั้น นอกเหนือจากการทำงานที่เราได้ร่วมมือกันแล้ว ตามภารกิจหน้าที่ ตามนโยบายของรัฐบาล เราก็ได้ทำงานถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
  383 การประชุมศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จ.นนทบุรี
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ