.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 210/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 4/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 มษายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

ก่อนการประชุม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จำนวน 8 คน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 คือ ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ, ศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ, ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ศาสตราจารย์วรเดช จันทศร, ศาสตราจารย์พิเศษวรภัทร โตธนะเกษม และศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล ซึ่งยินดีที่จะได้เข้ามาช่วยการบริหารงานบุคคลของการอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอ


เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 39 ราย ดังนี้

สถาบัน

ผศ.
(ราย)

รศ.
(ราย)

รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

10

7

17

2มหาวิทยาลัยราชภัฏ

12

3

15

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5

2

7

รวม

27

12

39


เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.พ.อ.

ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการใน ก.พ.อ. จำนวนทั้งสิ้น 6 คณะ ดังนี้

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ
  โดย ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับคุณวุฒิ
  โดย ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล เป็นประธาน

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษวรภัทร โตธนะเกษม เป็นประธาน

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธาน

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
  โดย
  ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล เป็นประธาน

 • อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  โดย
  ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

สำหรับการประชุม ก.พ.อ.ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2560) กำหนดประชุมในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ