.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 209/2560
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดตัว "นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง" ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่สองของไทย


มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดตัว "นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง" ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็น "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ของประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นคนที่สองของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ถัดจากนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูวิทยาศาสตร์จาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 (The First Princess Maha Chakri Award Forum 2017) จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวครูผู้ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, ครู, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า 500 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า จากรายงานการวิจัยและรายงานต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่าไม่มีประเทศใดที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาโดยไม่มีครูที่ดีที่สุด ทุกประเทศที่ปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ จะต้องดึงคนเก่งและคนดีมาเป็นครูได้ เพราะคุณภาพของครูเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพการศึกษาของประเทศนั้น ๆ

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาคือ "การคัดเลือก การผลิต และการพัฒนาครู รวมทั้งการตั้งกองทุนด้านการศึกษา" ดังนั้น เมื่อการปฏิรูปการศึกษาได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง มิเช่นนั้นการปฏิรูปอาจล้มเหลวได้ ซึ่งขณะนี้มีหลากหลายแนวคิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา แต่ในความเป็นจริงประชาชนไม่ได้สนใจว่าการปฏิรูปการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานอย่างไร หรือจะมีศึกษาธิการภาค-คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกี่คน เพราะตราบใดที่คุณภาพครูยังไม่ได้รับการปฏิรูป ความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาย่อมไม่เกิดขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ ได้หยิบยกคำกล่าวของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับครูไว้ว่า ครูมี 3 ประเภท คือ 1) ครูอาชีพ คือ ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู สอนโดยไม่เหน็ดเหนื่อย นึกถึงเด็กตลอด 2) ครูมืออาชีพ คือ ครูที่สอนเก่ง 3) อาชีพครู คือ ครูที่สอนตามหน้าที่และรอเวลาเลิกงาน

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมและพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ เราจะทำอย่างไรให้ครูเป็นครูที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีครูกว่า 270,000 คนเกษียณอายุราชการ ทำให้ขาดทรัพยากรทางการศึกษา จึงต้องเร่งเตรียมการคัดเลือกและเตรียมครูให้พร้อม เนื่องจากการมีครูที่ดีก็จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนที่ดีก็จะเป็นพลเมืองที่ดี และพลเมืองที่ดีก็จะทำให้ประเทศชาติดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวว่า "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีที่มาจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเรื่อยมา โดยพระราชทานรางวัลแก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 ท่าน จาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นประจำทุก 2 ปี โดยแต่ละประเทศได้ดำเนินการกำหนดกฎกติกาในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตามบริบทด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีกระบวนการคัดเลือกจาก 3 ช่องทาง คือ การเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป สถานศึกษาหรือสมาคม/องค์กรที่มีการคัดเลือกครู เพื่อปลุกพลังคนไทยทั้งชาติร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละจังหวัดได้เสนอชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอน

จนกระทั่งได้ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคือ นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งเป็นครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดโลกกว้างแก่นักเรียนให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่นอกตำราเรียนตั้งแต่ปี 2528 อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกให้มีหลักสูตรการสอน ICT ในโรงเรียน และนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญของโลกอนาคตมาร่วมจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรม จนกระทั่งชนะการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นครูผู้มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ ทุ่มเทเวลาและกำลังทรัพย์ส่วนตัวในการส่งเสริมนักเรียนให้ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

นอกจากนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้พิจารณารางวัล “คุณากร” จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายเชิงลึกคือ นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครู กศน. ซึ่งเป็นครูเพียงคนเดียวของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกรูโบ เป็นพื้นที่ทุรกันดารบนดอยสูงใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยสอนทุกชั้นทุกวิชา และทำหน้าที่เป็นหมอไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้จากการทอผ้า ธนาคารข้าว เลี้ยงหมู และปลูกผักปลอดสาร และนายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูนักพัฒนาดนตรี ผู้เปลี่ยนชีวิตศิษย์ผ่านนวัตกรรมการสอนวิธีอ่านตัวโน๊ต อีกทั้งยังมีรางวัล “ครูยิ่งคุณ” จำนวน 17 รางวัล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการส่วนกลาง และรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จำนวน 136 รางวัล ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับจังหวัด ซึ่งครูเหล่านี้ถือเป็นต้นแบบอันทรงคุณค่าที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และครูรุ่นใหม่

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะส่งเสริมให้ครูผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้ ขยายผลการทำงานที่มีคุณค่าไปยังลูกศิษย์และระบบการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป


นายจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ผู้ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ประจำปี 2560 กล่าวว่า จุดเปลี่ยนจากการสอนพลศึกษามาสอนด้าน ICT มาจากการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 32 ปีที่แล้ว ซึ่งได้เห็นการใช้ ICT ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งชาวนา จึงมองว่าหากนำ ICT มาใช้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้น และในอดีตมีคำพูดที่ว่า “ผู้ใดครองเทคโนโลยี ผู้นั้นครองอำนาจ” ถ้าหากเราไม่รู้เทคโนโลยีก็จะตามหลังเขา และเป็นจังหวะที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาที่โรงเรียนซึ่งไม่มีใครใช้เป็น จึงหันมาพัฒนาความรู้ทาง ICT อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์

ส่วนแรงบันดาลใจของการเป็นครู มาจากการได้รับความช่วยเหลือจากครูอยู่เสมอในสมัยเรียน เพราะตนมาจากครอบครัวที่แตกแยกจึงต้องส่งตัวเองเรียน ซึ่งครูส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาจึงประทับใจครูเหล่านั้น และคิดว่าสักวันถ้ามีโอกาสเป็นครูจะต้องเข้าใจเด็กให้มาก เพราะเด็กที่มาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกไม่ใช่ปัญหาของสังคมเสมอไป ถ้าหากมีคนเอาใจใส่ ดูแลและดึงศักยภาพของเขาออกมาจะช่วยให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้ จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า ครูที่ดีต้องสอนเด็กทั้งตัวและส่งต่อไปสู่อนาคตที่ดี จึงยินดีทุ่มเทเวลาในการสอน และดูแลด้านความประพฤติให้เด็กเป็นคนดีของสังคม ซึ่งกลุ่มเด็กเก่งและปานกลางจะส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อเรียนรู้ทักษะที่สูงขึ้นตามศักยภาพ และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยในสาขาที่ถนัด ส่วนกลุ่มอ่อนจะให้การดูแลเป็นพิเศษทั้งการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติ และแนะแนวให้เรียนในทางอาชีพ

ที่สำคัญที่สุดและเปลี่ยนชีวิตตนคือ “ทุนภูมิพล” ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อผูกมัด แต่เป็นทุนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับทุนเกิดสำนึกที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นการใช้หนี้ทุนที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปตลอดชีวิต จึงขอเป็นครูที่ดี ขยันเรียนรู้ นำความรู้ใหม่มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านจนกว่าจะหมดแรง


นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครูผู้ได้รับรางวัล “คุณากร” ปี 2560 กล่าวว่า หากความเหน็ดเหนื่อยของตนเพียง 1 คน สามารถทำให้คนอีก 10 คน 100 คน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และรับโอกาสที่ดี ก็เป็นสิ่งสมควรทำเพื่อประเทศชาติ

เปรียบเสมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสียสละ ทรงงานหนักเพื่อคนไทยอีก 60 ล้านคน ได้อยู่ดีมีสุข จึงขอปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านกรูโบ เป็นเวลา 18 ปี โดยไม่เคยขอย้ายไปที่อื่น เพราะคิดเสมอว่า หากไม่มีใครอาสามาเป็นครูที่แห่งนี้แล้ว เยาวชนและประชาชนในชุมชนแห่งนี้คงจะไม่ได้รับโอกาสเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย

และพยายามปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักชุมชนของตนเอง เมื่อเขาเรียนจบเขาจะรักบ้านเกิดไม่ทิ้งถิ่นของตนเอง ส่งผลให้มีนักเรียนหลายคนเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนครูเพื่อกลับมาทำหน้าที่ครูในชุมชนของตนเองบ้าง


นายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูผู้ใช้ดนตรีเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ ด้วยนวัตกรรมปัญจวิธีการสอนดนตรีวงเมโลเดียน และพัฒนาเป็นวงโยธวาทิต ซึ่งได้รับรางวัล “คุณากร” ปี 2560 กล่าวว่า หลักในการสอนคือ ทำอย่างไรให้เด็กเรียนจบแล้วต้องเก่งกว่าครู การเป็นครูสอนดนตรีนั้น ต้องสอนให้ศิษย์ไปให้ไกลกว่าอาชีพนักดนตรี โดยเริ่มต้นจากการเป็นครูที่ดีให้ได้เสียก่อน

จากนั้นได้คิดค้นนวัตกรรมปัญจวิธี โดยการใช้โน้ตดนตรีเปรียบเทียบกับตัวเลขเพื่อสอนเด็กในระดับประถมศึกษา และใช้ตัวการ์ตูนเพื่อสอนเด็กในระดับอนุบาล ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและคุ้นเคยกับดนตรีได้เร็ว

ซึ่งลูกศิษย์ได้มีโอกาสเผยแพร่การสอนนวัตกรรมปัญจวิธีที่ประเทศภูฏานด้วย
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  195 ปาฐกถาที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักจุฬาราชมนตรี
  192 ผลประชุมองค์กรหลัก 15/2560
  188 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
  186 จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมสำคัญสงกรานต์
  177 ผลประชุมองค์กรหลัก 14/2560 และ คปภ.1/2560
  171 ศธ.ครบรอบ 125 ปี
  170 บรรยายวันข้าราชการพลเรือน
  166 9 หน่วยงานร่วมมืออบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
  163 เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  162 ผลประชุมองค์กรหลัก 13/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ