.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 208/2560
เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO), ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ เข้าร่วมประชุม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาร่วมกันทบทวนกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งกรอบมาตรฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาตรฐานสมรรถนะบนกระดาษ แต่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อาทิ การนำกรอบมาตรฐานสมรรถนะมาปรับใช้ในหลักสูตร การอบรม การประเมิน เป็นต้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช่ยึดเอาความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งต้องศึกษากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูของประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาด้วย

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาจะมีจุดมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) การจัดสรรทุนการศึกษา และ 4) การปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกครู รวมทั้งการพัฒนาครู และการฝึกอบรมครู

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวันสำคัญที่เราได้ร่วมขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดมาตรฐานสมรรถนะครูร่วมกัน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้การสนับสนุน และขอให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
25/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ