.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 206/2560
รมว.ศธ.แถลงข่าว
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว "การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century)" เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO) โดยมี Dr Gwang-jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ให้การต้อนรับและร่วมงานแถลงข่าว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ มีกำหนดจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้เสวนาถึงบริบทปัจจุบันของการจัดการศึกษาในภูมิภาคแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ โดยคาดว่าจะมีผู้แทนจาก 39 ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศพันธมิตรเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน โดยสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการประชุมครั้งนี้ คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อย่อย 7 ประการ ซึ่งมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) การศึกษาสำหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคผ่านทางสะเต็มศึกษา

4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน

5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของชุมชนในโรงเรียน

6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก

7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ http://ice-moeth2017.seameo.org/register และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ice-moeth2017.seameo.org/programme และเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

"องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508 ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซียย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม โดยมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจำนวนทั้งสิ้น 20 ศูนย์ และ 1 เครือข่าย ตั้งกระจายอยู่ในประเทศสมาชิก อาทิ ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา, ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษา, ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง เนื่องจากประเทศไทยมีสถานศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 20,000 แห่ง อีกทั้งมีท้องฟ้าจำลองซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษาได้ โดยทุกศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นของภูมิภาค มิใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
24/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ