.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 202/2560
ศธ.จัด
สัมมนา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (จังหวัดปัตตานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แถลง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ด้วยนั้น

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี มี 2 ระดับ คือ 1) ระดับอำนวยการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน 2) ระดับการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน มีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธาน ได้กำหนดให้มีการติดตามการทำงานตามแผนงานของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอร่างแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แผนจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดมีความสมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับแผนใหญ่ในภาพรวม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป

ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัดขึ้น โดยเริ่มที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ จากนั้นจะจัดที่จังหวัดสงขลา/สตูล นราธิวาส และยะลา ตามลำดับต่อไป

 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้


วิสัยทัศน์

"ประชาชนในจังหวัดปัตตานีได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

พันธกิจ

1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

2. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้

3. กำลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่สำคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มีการบูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน

5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวให้ข้อคิดในการจัดทำแผนด้วยว่า หากหน่วยงานใดมี "แผนดี-ปฏิบัติดี" ถือเป็นความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ 1 แต่หาก "แผนไม่ดี-ปฏิบัติดี" ก็จะถือเป็นลำดับรองลงมา แต่หาก "แผนดี-ปฏิบัติไม่ดี" หรือไม่ตั้งใจทำงานกันก็เป็นลำดับที่ 3 แต่หาก "แผนไม่ดี-ปฏิบัติไม่ดีด้วย" ก็คือจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลย ไม่มีอนาคต ซึ่งคงไม่อยากให้เกิดเช่นนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าคิดวางแผนแต่ทฤษฎี

ทั้งนี้ ส่วนตัวถือคติในการทำงาน "จงทำนามธรรมในความฝัน ให้เป็นรูปธรรมในความจริง" โดยการจัดทำแผนก็เหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่จะให้ทำนามธรรมหรือความใฝ่ฝันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็คือเป็นรูปธรรมจับต้องได้ นั่นคือประชาชนได้ประโยชน์ นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อย่ากังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบ O-NET ในปีนี้ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งลดต่ำลงมาจากปีที่แล้ว เพราะเกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมก่อนการสอบนานกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการนำปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยภาพรวมแม้ผลสอบอาจจะต่ำลง แต่ในบางวิชาที่สำคัญ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลับมีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนมีพัฒนาตามแนวทางที่ สพฐ.วางไว้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ตัวเลขเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กเขียนไม่คล่องลดลง ดังนั้น คะแนนการสอบที่ลดลงจึงไม่ใช่ลดลงแบบเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ผลคะแนนการสอบเป็นความจริงที่ทำให้เห็นการลดช่องว่างที่ห่างจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ย้ำกับหน่วยงานทางการศึกษาว่า หากจะรายงานข้อเท็จจริง ต้องพูดให้หมดว่า "แม้การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงอยู่รั้งท้ายของประเทศ แต่ก็มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นเป็นห้วง ๆ และช่องว่างห่างจากพื้นที่ปกติลดลงเรื่อย ๆ" ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

สิ่งสำคัญที่สุดซึ่ง สพฐ.ดำเนินการจนเห็นผลชัดเจนถึงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คือ "กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ที่ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้นทุกวิชา จึงขอแจ้งเป็นนโยบายให้ สพฐ. เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มระบบในเทอมหน้า

นอกจากนี้ เมื่อนำเสนอร่างแผนการศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี ให้ กศจ.ปัตตานี ได้เห็นชอบการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ละ 5 ปี แต่หลังจากดำเนินการไปแล้ว 1 ปี ขอให้มีการทบทวนแผน เพราะหากก้าวแรกมีความมั่นคง จะนำไปสู่ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง จึงย้ำว่า "การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ" เป็นส่วนที่สำคัญมาก รวมทั้ง "การสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจ" ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ต้องไปถ่ายทอด บอกเล่าให้บุคลากรในโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนฯ ซึ่งเราร่วมกันจัดทำขึ้น ดังนั้น การสร้างการรับรู้จึงไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกข่าวลงเว็บไซต์ต่าง ๆ เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร แต่ตัวท่านจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ น้อมนำเรื่องของศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และยุทธศาสตร์พระราชทานที่ให้คนไทย "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง นำไปใช้ปรับปรุงแผนจัดการศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/่ายภาพ
22/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ