.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 199/2560
รมว.ศธ.เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


การเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจสำคัญในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) โดยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ศูนย์ซีมีโออินโนเทค และศูนย์ซีมีโอทรอปเมด รวมทั้งสถาบัน International Rice Research Institute (IRRI)

ในช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ซึ่งเป็นศูนย์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานาน ถึง 50 ปี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมุ่งดำเนินโครงการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) และการพัฒนาหน่วยงาน 2) การวิจัยและพัฒนา และ 3) การบริหารจัดการองค์ความรู้

ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านภาวะผู้นำ การให้ทุนการศึกษาและ ทุนพัฒนาทางวิชาการ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และนอกภูมิภาค รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์และเอกสารเผยแพร่ ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตร และชุมชนในมิติใหม่ที่มีความครอบคลุมและนำไปสู่ความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสอดคล้องตามแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 10 ของศูนย์ฯ ตลอดจนแนวคิดริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและ แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนของภูมิภาค (AgriMuseum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีห้องจัดแสดงกิจกรรมด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้งานของซีมีโอบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมของรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ท่าน และการมาเยือนครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากที่ศูนย์ฯ ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน มาจัดทำเป็นวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอพระปรีชาสามารถในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าว เป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว มีฟาร์มทดลองสำหรับดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีกับภาครัฐ สถาบันเกษตรกร องค์กรนอกภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในกรอบประเทศอาเซียนที่ศูนย์เซียร์ก้าดำเนินงานร่วมด้วย โดยในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมการข้าว เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและฝึกอบรม “ข้าวนาน้ำลึก” (deepwater rice) บนพื้นที่ของไทยกว่า 9 ล้านเฮกเตอร์ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัยระดับประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นต้น

อนึ่ง สถาบันฯ ได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล International Rice Award แด่รัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชน และทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวและผู้บริโภค ให้มีความผาสุก
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ โดยกล่าวถึงการได้ไปเยี่ยมศูนย์เซียร์ก้าที่มีความเก่าแก่ศูนย์หนึ่งซึ่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งกล่าวว่าปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ของไทย ที่ให้ความสนใจและเดินทางมาศึกษาต่อในเมืองเซบูเป็นจำนวนมากกว่า 400 คน

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องของการทดสอบการประเมินนานาชาติ PISA การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอ หลายแห่งซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้างและประชากรตามความหลากหลายของบริบทในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศไทย โดยมีนักศึกษาฟิลิปปินส์จำนวนมากได้เดินทางไปศึกษาต่อในไทยแล้วจบมามีผลการเรียนดีเลิศ รวมถึงการจัดการศึกษาของฟิลิปปินส์ที่มุ่งจัดการเรียนรู้แบบทางเลือกเพื่อให้ประชาชนของประเทศได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง เน้นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนในประเทศ เสมือนเป็นภาษาประจำชาติโดยกำหนดให้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อนึ่ง รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับรัฐมนตรีฯ ฟิลิปปินส์ ใน 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ครบ 12 ปี 2) การศึกษาเพื่อป้องกันการติดยาเสพติด 3) การศึกษาด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและด้านการสาธารณสุข 4) การรับมือกับภาวะโลกร้อน 5) การศึกษานอกระบบ และ 6) การปราบปรามคอร์รัปชัน

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว รัฐมนตรีฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ฯ ซึ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม การวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การจัดการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัดทำกรอบสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นมืออาชีพ เช่น ด้านภาวะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เป็นต้น จัดทำกรอบมาตรฐานครู ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 9 โดยให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาวะผู้นำทางการศึกษา การบูรณาการระดับภูมิภาค และการเชื่อมโยงเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจเยี่ยมศูนย์อินโนเทค รัฐมนตรีฯ ยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านการสาธารณสุข การบริหารการแพทย์ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (ทรอปเมด) ซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลและสถาบัน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการตาม ความชำนาญเฉพาะด้านผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัย


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 เมษายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ