.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 198/2560
"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ
อบรม "การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 3 ที่สงขลา


จังหวัดสงขลา - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันฯ ทุกคน จะได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ ฐานการตอนกิ่ง ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปูนปั้นจากกระดาษ ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานทำอาหารสัตว์ ฐานอีเอ็มบอล และฐานเลี้ยงแพะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

ทั้งนี้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการด้วยการบูรณาการกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความกลมเกลียว ทั้งหมด 8 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการจำนวน 947 คน รวม 3 ชั้นปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ ทักษะกีฬา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ดังนั้น ในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงต่อตนเอง ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมอบรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ