.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 193/2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โรงเรียนพระดาบส


มูลนิธิพระดาบส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (อยู่ประจำ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมร่วมมอบถุงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษาใหม่ 180 คน เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระดาบส ถนนสามเสน

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะนักศึกษาในครั้งนี้ โดยขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน อยู่ในระเบียบวินัย ให้เกียรติ และมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนที่ต้องอยู่แบบประจำโรงเรียนนั้น แต่ละคนมาจากหลายจังหวัดและหลากหลายครอบครัว มีอายุที่แตกต่างคละเคล้ากัน ทำให้ต้องใช้ความอดทนและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ ตลอดจนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงเรียนพระดาบส เพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ในโอกาสนี้ ได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ รวมทั้งด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจ ในการรับการศึกษาอบรม ครองตนด้วยความวิริยะ อุสาหะ จนประสบความสำเร็จด้านการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ และมีอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นลูกพระดาบส อันเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงเรียนพระดาบสให้เป็นสถานฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตั้งแต่ปี 2519 เพื่อหวังที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะจัดอบรมความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว โรงเรียนพระดาบสยังมุ่งสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสุภาพชนและคนดีของสังคมด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส เปิดสอนวิชาชีพ “ระดับประกาศนียบัตรพระดาบส” รูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบอยู่ประจำเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, การเกษตรพอเพียง, ช่างไม้เครื่องเรือน, ช่างเชื่อม และเคหบริบาล โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หมวดวิชาช่างพื้นฐาน หมวดวิชาชีพเฉพาะ และการฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียง นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ไป-กลับ) “การนวดไทย” ใช้เวลาอบรม 150 ชั่วโมง สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่มีอาชีพ ที่จะสามารถต่อยอดอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการนวดไทย ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้ว สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพบำบัดรักษาโรคในสถานพยาบาลหรืออาชีพอิสระได้

ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ ขอให้ลูกหลานทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ พยายามเก็บเกี่ยว ขวนขวาย ค้นคว้าหาความรู้ ทั้งด้านวิชาการ ให้รู้แจ้งเห็นจริง และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เพื่อประกอบเป็นสัมมาอาชีพในอนาคต ในส่วนของการดำรงตนควรอยู่ในระเบียบวินัย ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตและทำงานร่วมกันผู้อื่นให้ได้ และพึงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต เคารพบุพการีผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์

ทั้งนี้จากการได้มีโอกาสพบเจอพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้ ทุกคนต่างกล่าวสรรเสริญและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการด้านการศึกษา สร้างคนให้มีสัมมาอาชีพที่ดี จึงขอฝากความหวังไว้กับลูกพระดาบสทุกคน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษา ดำรงตนด้วยคุณธรรม ด้วยความพอเพียง ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งจะส่งผลให้พระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจพวกเราตลอดไป

 

“มูลนิธิพระดาบส” เป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม เพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ต่อมาในปี 2519 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมและรับศิษย์รุ่นแรก เข้าพักอาศัยและเล่าเรียนวิชาช่างไฟฟ้าและช่างวิทยุ จำนวน 6 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นได้เปิดสอนเพิ่มเติมในวิชาเครื่องยนต์และเตรียมช่าง โดยในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2519-2524) มีผู้สำเร็จการเล่าเรียนนอกระบบการศึกษาปกติ จำนวน 60 คน ซึ่งก่อกำเนิดก่อนหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ ในปี 2524

โครงการพระดาบส จดทะเบียนเป็น “โรงเรียนพระดาบส” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 และจัดตั้งมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทุนประเดิมจัดตั้ง จำนวน 5 ล้านบาท ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (ในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งโรงเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดการสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, การเกษตรพอเพียง, ช่างไม้เครื่องเรือน, ช่างเชื่อม และเคหบริบาล มีผู้เรียนสำเร็จแล้วกว่า 1,500 คน

โรงเรียนพระดาบส รับสมัครผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำ ที่มีความตั้งใจจริงในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพและดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จำนวนรุ่นละ 150 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคมของทุกปี ใน 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนพระดาบส สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ ศิษย์พระดาบสจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอาหารและที่พักอาศัย ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
18/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  161 ผลประชุม ก.ค.ศ. 6/2560
  159 ก.ค.ศ.มีมติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ.
  157 มอบประกาศนียบัตร ปวช.และปวส. กรุงเทพการบัญชีฯ
  148 ความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 2
  147 ผลประชุม ก.ค.ศ. 4/2560
  142 ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2560
  110 วันสถาปนา กศน.ครบรอบปีที่ 9
  107 ผลประชุม กช. 1/2560
  082 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2560
  052 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ