.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 186/2560
ศธ.จัดพิธี
บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล


กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,989 รูปทั่วประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ  โดยม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ตลอดจนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทตามโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศเป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จำนวน 9,989 รูปทั่วประเทศ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 รูป จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นไทย ด้วยการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทย มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จะได้รับการศึกษา อบรม ตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

สำหรับโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" นอกจากจะมีกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  177 ผลประชุมองค์กรหลัก 14/2560 และ คปภ.1/2560
  171 ศธ.ครบรอบ 125 ปี
  170 บรรยายวันข้าราชการพลเรือน
  166 9 หน่วยงานร่วมมืออบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
  163 เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  162 ผลประชุมองค์กรหลัก 13/2560
  155 บรรยายที่หอสมุดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  153 เปิดสัมมนาเพื่อจัดการศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  146 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2560
  136 ศธ.มอบบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่นครศรีธรรมราช
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ