.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 184/2560
ศธ.หารือความร่วมมือกับแคนาดาและยูเครน


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแคนาดา และยูเครนประจำประเทศไทย

● หารือกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ประเทศไทยและแคนาดามีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของแคนาดาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นการรองรับนักเรียนไทยจำนวนมาก ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ต่อยอดจากหลักสูตรนานาชาติในระดับมัธยมศึกษาด้วย โดยเน้นการทำงานร่วมกันด้านการวิจัย เศรษฐกิจ ตลอดจนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งที่ผ่านมาเด็กไทยส่วนมากนิยมไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ในขณะที่แคนาดาเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการจัดการศึกษาที่ดีของโลก รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ติดอันดับโลก จึงขอให้แคนาดาพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไปศึกษาต่อที่แคนาดามากขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาในสถานศึกษาของแคนาดาด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการในหลายด้าน หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 รวมทั้งให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและสถานศึกษาในชนบท สำหรับความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่แคนาดาส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทย โดยขอให้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษกับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กล่าวว่า แคนาดายินดีให้ความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการทั้งในด้านแนวทางการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีสถานศึกษาเอกชนของไทยตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึง Grade 9 ที่ใช้รูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอนของแคนาดา อีกทั้งได้มีการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะครุศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของแคนาดา มาฝึกสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเลิศหล้า ปีละ 20 คน เมื่อฝึกสอนเสร็จแล้ว นักศึกษาบางส่วนสามารถกลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนเลิศหล้าได้

สำหรับความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษ โดย Braincloud ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยของแคนาดา ได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-ป.3 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดสดการสอนภาษาอังกฤษจากสตูดิโอในกรุงเทพฯ ไปยังสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเน้นความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่แคนาดาประมาณ 1,000 คน ซึ่งยังมีจำนวนน้อยอยู่ จึงขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการไทยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อในแคนาดาด้วย


● หารือกับเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย

นายอันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2560 ประเทศไทยและยูเครนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 25 ปี โดยยูเครนยินดีให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทย

ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติในสถานศึกษาของยูเครนประมาณ 60,000 คน ซึ่งมีนักเรียนไทยน้อยมาก สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยจึงได้จัดส่งร่างโต้ตอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลยูเครนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและยูเครน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาร่างความตกลงดังกล่าวและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และขอขอบคุณที่ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ประเทศไทยและยูเครนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวยูเครนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 40,000 คน และมีบริษัทของยูเครนกว่า 30 บริษัท เข้ามาลงทุนในไทย

สำหรับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้มี Roadmap ขับเคลื่อนหลายด้าน อาทิ การจัดการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียน, การศึกษาภาคบังคับ, การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา, การส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา, การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เป็นต้น และพร้อมจะสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับยูเครนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี

ส่วนร่างโต้ตอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลยูเครน ที่ยูเครนเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณานั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
8/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ