.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 181/2560
"
สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ
อบรม "การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ที่สงขลา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางจากโรงแรมที่พักอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเดินทางถึง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลการเข้ารับการอบรมตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้

ฐานที่ 1 สถานีขยายพันธุ์พืช ได้สุ่มให้นักเรียนแต่ละฐานการเรียนรู้เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งนักเรียนในฐานนี้ได้สาธิตการขยายพันธุ์พืชแบบปักชำแบบควบแน่นอย่างชัดเจน

ฐานที่ 2 สถานีการทำปุ๋ยหมัก ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตวิธีการขยายจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โบกาฉิ) เป็นต้น

ฐานที่ 3 สถานีปูนปั้น ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการทำปูนปั้นจากเศษกระดาษผสมซีเมนต์ เพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ หลากหลาย มีน้ำหนักเบา โดยนักเรียนยกตัวอย่างการผลิตซึ่งใช้ต้นทุนประมาณ 30-35 บาทต่อชิ้น แต่เมื่อนำไปขายได้กำไรขั้นต่ำชิ้นละ 50 บาท โดยคนหนึ่ง ๆ สามารถผลิตได้ 15 ชิ้นต่อวัน

ฐานที่ 4 สถานีน้ำยาอเนกประสงค์  ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง การทำสบู่พื้นฐาน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ หลักการสำคัญอยู่ที่หัวน้ำเชื้อและส่วนผสมที่แตกต่างกัน เช่น น้ำยาซักผ้าต้องใช้หัวเชื้อเอ็กเซ้นท์ น้ำยาล้างจานใช้หัวเชื้อแชมพู เป็นต้น

ฐานที่ 5 สถานีน้ำส้มควันไม้ สารไร้แมลง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเติบโตของพืช หรือนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น สารดับกลิ่นตัว สารปรับผิวนุ่ม เป็นต้น

ฐานที่ 6 สถานีอาหารสัตว์ ได้สอบถามและให้นักเรียนสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำอาหารปลา

ฐานที่ 7 สถานี EM Ball (Effective Micro-Organisms) ซึ่งการทำอีเอ็มบอล และน้ำ EM เพื่อใช้งานภายในบ้านเพื่อบำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็น เป็นต้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม รับชมการสาธิต และจากการสอบถามนักเรียนเป็นรายคน ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนและและความเอาใจใส่ของครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการสานฝันฯ มากขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันคิด เพื่อให้เกิดความฝันกับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาในสิ่งที่แต่ละคนชอบและมุ่งไปสู่เป้าหมายอนาคต เพื่อให้นักเรียนที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสานฝันฯ ทุกคนสามารถเลือกเรียนต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายสามัญหรือสายวิชาชีพ โดยรัฐบาลพร้อมจะให้ทุนการศึกษาเฉลี่ยคนละ 55,000 บาทต่อปี จนจบปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้มี 8 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 946 คน คือ

1. จังหวัดยะลา 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา และโรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน)

2. จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง คือ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

3. จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง คือ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

4. จังหวัดสงขลา 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

5. จังหวัดสตูล 1 แห่ง คือ โรงเรียนละงูพิทยาคม

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียน 3 เรื่อง ดังนี้

  • ต้องการให้นักเรียนทุกคนวางแผนอนาคตของตนเองแต่เนิ่น ๆ โดยใช้ช่วงปิดเทอมนี้ค้นหาตัวเองให้พบ และวางแผนอนาคตของตนเองว่าต้องการจะเลือกเรียนต่อสาขาวิชาใดตามความถนัดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษา แต่ก็ได้ฝากข้อคิดว่าขณะนี้ประเทศต้องการผู้เรียนสายอาชีพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 3 เมือง คือ 1) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 3) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” ซึ่งจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีผู้ลงทุนในพื้นที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่ในอนาคตด้วย

  • การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทยในการดำรงชีวิต ดังนั้น คนไทยทุกคนควรภูมิใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต แม้แต่ชาวต่างประเทศที่อยู่ห่างไกล ยังเข้ามาศึกษาในเรื่องเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ ดังนั้น คนไทยที่อยู่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยยิ่งต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในโรงเรียนสานฝันฯ ทุกแห่ง ต่างก็มีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว แต่หากนักเรียนได้มาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้แหล่งอื่น ๆ ก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ได้ในโรงเรียนของตนเองและนำไปขยายผลแก่นักเรียนคนอื่น ๆ หรือครอบครัวต่อไป แม้บางโรงเรียนจะมีพื้นที่มากน้อยก็ไม่สำคัญ เพราะหากใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ ก็สามารถดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้เช่นเดียวกัน

  • จะมีการสอนเสริมให้แก่นักเรียนสานฝันฯ  นอกจากเรื่องการแนะแนว เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจเรียนต่อของเด็กแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะให้นักเรียนชั้น ม.6 โครงการสานฝันฯ ทุกคนได้เดินทางไปเข้าแคมป์สอนเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนที่จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 2560 อันจะช่วยให้เด็กได้ทดสอบความถนัดมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและนักเรียนในโรงเรียนชั้นนำของประเทศอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนสานฝันฯ รุ่นต่อ ๆ ไปทั้งชั้น ม.5 และ ม.4 มีความมั่นคงในเรื่องของการศึกษามากขึ้น

ภายหลังการตรวจเยี่ยม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ร่วมรับประทานอาหารกับเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรุ่นนี้ ที่มาเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560 ณ โรงเลี้ยงอาหาร ภายในกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
6/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
  508 ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันฯ ที่ยะลา
  502 ประชุมบูรณาการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จชต. ที่ปัตตานี
  500 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปี จชต. ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ