.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 179/2560
"ปนัดดา" เปิดงาน
FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ United Nations Conference Centre, Bangkok (UNESCAP) โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน Junior Achievement Thailand, Mr Marco Roncarati ผู้แทน Social Affairs Officer, Social Development Division, United Nations ESCAP, Ms Vivian Lau ประธาน Junior Achievement Asia Pacific, นายศศธร ภาสภิญโญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท FedEx Express ประเทศไทย, ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า JA เป็นองค์กรเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษากับลูกหลานเยาวชนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และการเตรียมความพร้อมในการทำงานผ่านประสบการณ์ และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา JA ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในหลายประเทศ โดยที่ JA มีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไทยคือ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชน อาทิ นโยบายประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง Stakeholder, ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น ในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนในอนาคต

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งผู้ชนะการแข่งขัน Junior Achievement International Trade Challenge ในปีล่าสุด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทยในการเรียนรู้การวางแผนและวิเคราะห์ด้านการตลาด พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้วย จึงขอให้ครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านใช้เวลากับกิจกรรมนี้อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ จะทำการคัดเลือก 3 ทีมที่ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขัน Junior Achievement International Trade Challenge 2017 ระดับนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไม่ต้องวิตกกังวลว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไร โดยขอให้คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และเป็นความท้าทายหนึ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งมีกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อทุกคน อีกทั้งขอให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยเป็นรูปแบบการผสมผสานและบูรณาการ อันจะนำพาไปสู่ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความสุข ดังเช่นที่มีการใช้ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GDH: Gross Domestic Happiness

ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นปรัชญาที่แฝงไปด้วยความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะสามารถบรรลุความพอประมาณอย่างสมเหตุสมผลหรือการบริโภคอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมให้ผลิตและบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ 2030 Agenda for Sustainable Development ที่ให้ความสำคัญกับความกลมกลืนของ 3 สิ่ง ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่รัฐบาลปัจจุบันมีภารกิจในการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสร้างความมั่งคั่งอีกด้วย

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017 ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาคเอกชน, องค์กรนานาชาติ, มูลนิธิ, องค์กรวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
5/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ