.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 178/2560
ศปบ.จชต. ร่วมกับ จ.สตูล
จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12


จังหวัดสตูล - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู โดยมีนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รมว.ศึกษาธิการแห่งมาเลเซีย รวมทั้ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานชุมนุม 5,924 คน จัดขั้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่จะให้เยาวชนของชาติเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมได้ รวมทั้งกิจกรรมนี้ยังได้สร้างพลังทางสติปัญญา พลังแห่งความคิด และพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดมิติความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ระยะเวลาจากวันที่ 4-8 เมษายน 2560 เพียง 5 วัน 4 คืน ก็หวังว่าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา คงได้เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี โดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไปในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับลูกเสือจากมิตรประเทศของเรา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้งานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด ได้กล่าวแสดงความยินดี และเป็นเกียรติที่ได้นำคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซียมาเข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในฐานะผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในนามคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศปบ.จชต.ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน  2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

3) เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน

4) เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

5) เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ-เนตรนารี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น 5,924 คน โดยมีการจัดแบ่งเป็นค่ายย่อยจำนวน 8 ค่าย ดังนี้

1. ค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา จำนวน 712 คน

2. ค่ายย่อยที่ 2 จังหวัดปัตตานี จำนวน 752 คน

3. ค่ายย่อยที่ 3 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 702 คน

4. ค่ายย่อยที่ 4 จังหวัดสงขลา จำนวน 502 คน

5. ค่ายย่อยที่ 5 ต่างประเทศ และภูมิภาค 372 คน

6. ค่ายย่อยที่ 6 จังหวัดสตูล จำนวน 572 คน

7. ค่ายย่อยที่ 7 เนตรนารี 1 จำนวน 606 คน

8. ค่ายย่อยที่ 8 เนตรนารี 2 จำนวน 482 คน

สำหรับลูกเสือจากต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา  รวม 247 คน และจากจังหวัดต่าง ๆ 11 จังหวัดทั่วประเทศ และในวาระอันสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ในพิธีเปิดงานชุมนุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้พลังมวลชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดสตูล ได้มาร่วมสมทบพิธีด้วยมากกว่า 4,000 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดเพื่อประสบการณ์ให้กับลูกเสือผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมประตูสู่อาเซียน  กิจกรรมวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กิจกรรมเทิดไท้ราชวงศ์จักรี กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ในวันจักรี "6 เมษายน 2560" จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ของเหล่าบรรดาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้อีกด้วย

ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีนายสมนึก บุญสนอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ

ภายหลังพิธีเปิด รัฐมนตรีและผู้บริหารทั้งสองประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือและพบปะลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น ในเวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอละงู, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พบปะหารือกับนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รมว.ศึกษาธิการ แห่งมาเลเซีย ก่อนจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
วรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
5/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
  508 ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันฯ ที่ยะลา
  502 ประชุมบูรณาการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จชต. ที่ปัตตานี
  500 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปี จชต. ที่ปัตตานี
  478 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 6/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ