.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 177/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 14/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 14/2560 และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม ดังนี้

● น้อมนำพระบรมราโชวาทฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ข้าราชการทุกกระทรวงน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ความว่า

"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป"

รวมทั้งขอให้น้อมนำลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า "ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร" ไปสู่การปฏิบัติด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อสั่งการมาเพื่อดำเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานต่อไป


แนวทางดำเนินงานของ ศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการในวันถัดไปทันที (7 เมษายน 2560) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ

     1) การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ยกร่างเป็นแนวทางไว้แล้ว
     2) การปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิรูปการศึกษา การจัดทำโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาครู โดยคาดว่าภายหลังการหารือดังกล่าว จะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และรายงานต่อสาธารณชนรับทราบ


ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (คปภ.)

เป็นการประชุมครั้งแรก ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ โดยในส่วนกลางจะมีกรรมการเพิ่ม 2 คน คือ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และเพื่อให้การอาชีวศึกษามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งได้มีกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงการให้ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดชุดเดิม ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแต่งตั้งชุดใหม่ได้ เพื่อไม่ให้การดำเนินงานขาดตอน

สำหรับการมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดไปดำเนินการ มีกรณีที่พิเศษ คือ การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เนื่องจากมีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจริง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี,ยะลา, นราธิวาส, สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จึงไม่ต้องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากมีคนทำงานอยู่แล้ว

ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากังวลมาก เพราะในคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเมื่อมีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แต่งตั้ง จึงรู้สึกว่าตัวเองเสียสิทธิ์ เพราะแต่เดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุม คปภ. มีมติว่าในการเสนอเรื่องแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอเรื่องเช่นเดิม แต่เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กศจ.จะเป็นผู้ลงนาม แล้วส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเช่นเดิม ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะยึดตัวงานที่มีอยู่ไปทั้งหมด


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  171 ศธ.ครบรอบ 125 ปี
  170 บรรยายวันข้าราชการพลเรือน
  166 9 หน่วยงานร่วมมืออบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
  163 เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  162 ผลประชุมองค์กรหลัก 13/2560
  155 บรรยายที่หอสมุดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  153 เปิดสัมมนาเพื่อจัดการศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  146 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2560
  136 ศธ.มอบบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่นครศรีธรรมราช
  133 ผลประชุมองค์กรหลัก 11/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ