.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 175/2560
คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน


จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุรุราชันต้นแบบการพัฒนาครู" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การจัดงาน "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชม และทำให้นักศึกษาผู้ที่อาจจะไม่ทันได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยเชื่อว่าอีก 50 ปีข้างหน้าเยาวชนรุ่นหลังต้องมานั่งคุยกันถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เหมือนกับที่ทุกวันนี้เรายังคุยกันถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก รวมทั้งทรงพระราชทานสิ่งต่าง ๆ ไว้ตราบจนทุกวันนี้ ทำให้พระองค์เป็นที่รัก และหวงแหนของคนไทยทั้งชาติ จึงขอให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนน้อมนำปรัชญาด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับแนวทางการเป็นครูในอนาคต ที่จะช่วยการปลูกฝังลูกหลานเยาวชนให้มีความรอบรู้และเป็นคนดีในสังคม อีกทั้งสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ลูกหลานที่จะเป็นครูในอนาคตมีความแม่นยำเรื่องข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเทศไทยมี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ 77 จังหวัดอย่างที่เข้าใจกัน อีกทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก โดยต้องเป็น Idol ที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมี Idol ซึ่งไม่มีไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Idol ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ตลอดจนต้องส่งเสริมให้เด็กมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่เรียนดีเรียนเก่ง มีอาชีพการงานแล้วกลายเป็นคนหลงลืมตัว ซึ่งไม่ใช่เอกลักษณ์ของคนไทย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้ที่จะไปเป็นครูอาจารย์ในวันข้างหน้าย้ำเตือนลูกศิษย์ว่าถ้า ให้รู้จักเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะหากเราไม่รู้จักวันวาน เราก็จะไม่รู้ที่มาของปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และอย่ามองแต่วันนี้หรือมองอนาคต และสอนให้เด็กมีความรู้รักสามัคคี ดังเช่นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ความว่า "ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขได้อย่างไร" ซึ่งเป็นคำสอนที่ทันสมัยตลอดกาล ในการสอนให้เกิดความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา


ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"  แก่นักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในกิจกรรมโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เหตุผลสำคัญที่ประชาชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ครองตน ครองคน ครองงาน ทรงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว (Modest) สุขุม รอบคอบ ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงครองราชย์ รวมทั้งทรงบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้กับราษฎร ทำให้ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ขอให้นักศึกษามีต้นแบบหรือ Idol ซึ่งต้นแบบที่ใกล้ตัวของเราที่สุดคือ บุพการี ผู้ให้กำเนิดและสั่งสอนให้เราเป็นคนดีของสังคม ถัดมาคือครู อาจารย์ ซึ่งคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนที่ไม่ใหญ่ไม่โต ต่างก็มีความเคารพต่อครู เพราะครูคือผู้สั่งสอน หล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนดี มอบแต่สิ่งที่ดีให้กับลูกศิษย์

ทั้งยังได้ฝากข้อคิดในเรื่องความรู้รักสามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในอดีตเกี่ยวกับการแบ่งแยกสีเสื้อ ซึ่งคนไทยจะต้องรักกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงสอนให้เรารักกัน ร่วมมือกัน สามัคคีกัน เพื่อทำให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน (มทร.)
อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน (มก.)
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
4/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ