.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี๗๒/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 ฉบับ คือ ประกาศแต่งตั้งนายวันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประกาศแต่งตั้งนายพีระ รัตนวิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

● ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยนายชัยชาญ ถาวรเวช ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และต่อมา นายชัยชาญ ถาวรเวชได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย สุทธะนันท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา


ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการในคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นสำนักงานคณบดี”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา


ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพีระ รัตนวิจิตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

อ้างจาก : ราชกิจจานุเบกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
๒/๔/๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  145 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.แก้ไขบอร์ดคุรุสภา,สกสค.,องค์การค้าฯ
  144 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.ให้กรรมการ ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่ง
  118 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  079 ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  076 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.38ค.(2)
  064 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  013 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้งอ.ก.พ.กระทรวง และเกลี่ยตำแหน่ง ศธภ.
  510 แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ
  505 ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สมศ.
  496 แต่งตั้ง พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เป็นองคมนตรี
  491 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯแนวทางจัดการศึกษาในต่างประเทศของ ส.อุดมศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ