.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 480/2559
รัฐบาล
และประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 :  รัฐบาล พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ


เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมปฏิญาณตนในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขอนำประชาชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา ถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า..... (ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน) ..... จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุข ความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ รัฐบาลได้จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1) การทำดีด้วยกาย คือ การจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ทำความสะอาดสาธารณะสถาน ให้บริการสาธารณะ เยี่ยมคนป่วยไข้ตามโรงพยาบาล อ่านหนังสือพิมพ์ให้เด็กพิการฟัง บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว

2) การทำดีด้วยวาจา คือ การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

3) การทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกระทำอยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งใจดี

 


สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้จัดพิธีปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีหลังเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันกับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ จากนั้นได้ปล่อยขบวนคาราวานบำเพ็ญประโยชน์ โดย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคน ณ ที่แห่งนี้ได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำงานเพื่อพวกเราจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว ซึ่งเคยมีผู้มาเล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำอาชีพ “ราชการ” ดังนั้น พวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างราชการ จะทำงานตอบแทนพระองค์ได้ ก็คือการทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอด

ดังเช่นการจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทำความดีตามรอยพระปณิธานของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งพระองค์ได้ทำราชการไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการจำนวนมาก เหลือเพียงหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องสานปณิธานต่อไป ในช่วงเวลาที่มาทำงานอยู่ที่นี่กว่า 1 ปี รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการรับราชการสนองงานเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม และหวังว่าทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งอยู่และทำงานตรงนี้มานานกว่า ยิ่งมีความรู้สึกที่จะต้องการจะสานต่องานด้านการศึกษามากกว่าอย่างแน่นอน

ขอฝากให้ระลึกเสมอว่า วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความดีและสานต่อปณิธานพร้อมกันทั่วประเทศ ต่อจากนี้เราจะไม่มีวันหยุด จะทำต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ และขอให้ทุกคนร่วมตามรอยพระองค์ในทุกทางที่จะสามารถทำได้

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดกิจกรรมร่วมทำดีใน 3 ด้าน ได้แก่ ทำดีด้วยกาย ทำดีด้วยวาจา และทำดีด้วยใจ โดยการสำรวมจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที

ในส่วนของกิจกรรมทำดีด้วยกายนั้น ได้จัดให้มีขบวนคาราวานบำเพ็ญประโยชน์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่วนราชการและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของให้แก่นักเรียน และเลี้ยงอาหาร รวมทั้งครูและผู้ปกครองในสถานศึกษาพิเศษ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

  • โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

  • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • บ้านพักคนชรา ปากเกร็ด โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • บ้านเด็กรามอินทรา โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตลิ่งชัน ซึ่งมีนักศึกษาออทิสติก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงาน กศน.

  • โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล : เว็บไซต์รัฐบาลไทย
22/11/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  479 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) 2/2559
  477 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
  463 เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่อายุมาก
  462 แถลงผลดำเนินการกรณีนำเงิน ช.พ.ค.ไปร่วมลงทุนกับ บ.บิลเลี่ยนฯ
  461 ปาฐกถา Education Reform & Entrance 4.0
  460 ศธ.จัดประชุมการจัดทำงบฯ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  457 รมช.ศธ.บรรยายในการประชุมผู้บริหาร สธ.
  456 ผลประชุมองค์กรหลัก 9/2559
  452 รมว.ศธ.พบผู้บริหาร-ครู กทม.
  451 ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ