.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 474/2559
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 39


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 (39th SEAMEO High Officials Meeting) เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ, สมาชิกสมทบ ตลอดจนผู้สังเกตการณ์จากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในหลักการ 3 ข้อ คือ ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม เพื่อทำให้ประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030 Agenda for SDG)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับการศึกษาไทยอย่างมาก พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งกว่า 400 โครงการ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สวัสดิภาพ และสวัสดิการของประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลได้ยึดถือแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อาศัยอยู่ตามชายแดน ทั้งเด็กที่มีสัญชาติไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อดูแลเด็กเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานต่อการดูแลเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศมาตลอด 40 ปี ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งทุกแนวพระราชดำริเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบการเมือง

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ การสอนให้ไม่เห็นแก่ตัว การสอนให้นึกถึงเพื่อน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ซีมีโอกำลังดำเนินการอยู่ กล่าวคือ ประเทศสมาชิกซีมีโอซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน กำลังร่วมกันแก้ปัญหาด้านการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน เพื่ออนาคตของเด็ก ๆ และเพื่ออนาคตของประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยขอยืนยันว่าจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลัง และเชื่อว่าประเทศสมาชิกซีมีโอก็จะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังด้วยเช่นกัน

แม้ว่าจะมีความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงโดยครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ข้อ 4 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้รับรอง "แถลงการณ์บันดุง" เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพื่อตอบสนองประเด็นความท้าทายของภูมิภาค อาทิ การบูรณาการสะเต็มศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน, การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน, การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณสำนักงานเลขาธิการซีมีโอที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอและภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในการผลักดันการดำเนินความร่วมมือให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค ตลอดจนแสดงความยินดีกับประเทศสมาชิกซีมีโอในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาชุมชน และการศึกษาทางเทคนิคด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress ภายใต้หัวข้อ Promoting Sufficiency Economy to Make a Difference to Education ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2017 ที่ประเทศไทยด้วย

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล Ki Hajar Dewantara (KHD) Award for Regional Best Science Teacher ให้แก่ Ms Lee Saw Im จากประเทศมาเลเซีย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น จัดโดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์

  องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO)

เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม เมียนมา และติมอร์ เลสเต อีกทั้งมีประเทศสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร ตลอดจนสมาชิกสมทบประเภทองค์การ ได้แก่ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล, มหาวิทยาลัยทสึคูบะจากประเทศญี่ปุ่น, บริติช เคานซิล และ China Education Association for International Exchange

 


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/11/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  418 นายกฯ เกาหลีใต้ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลีที่ รร.สารวิทยา
  415 ภารกิจที่เปรู
  390 ให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา
  383 หารือกับ ออท.สหราชอาณาจักร
  369 หารือกับ ออท.สหราชอาณาจักร
  345 หารือกับ ออท.รัสเซีย
  328 การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน
  319 หารือกับ ผช.รมต.การค้า สหราชอาณาจักร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ