.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 189/2559
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก 225 เขตทั่วประเทศ และศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็น Core Smart Trainer ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา เป็นช่วงที่มีงานต้องดำเนินการอย่างมากมายหลายด้าน จึงต้องขอความร่วมมือจากครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 3,831 โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนได้เข้าร่วม โดยได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานและทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้เชิญ Smart Trainer Team และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่มาร่วมนำเสนอข้อค้นพบและแนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสำหรับโครงการในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีโรงเรียนเข้าร่วมอีกกว่า 14,000 โรงเรียน

ผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2558-2559 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะนอกจากจะตอบโจทย์การลดเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง เพื่อช่วยลดความเครียดของนักเรียน รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูจากการทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังสามารถเพิ่มระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นด้วย

หลังจากนี้จะให้ สพฐ.รายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปขอบคุณ : ภาพประกอบการ์ตูน


ผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2558-2559

  • คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-Net) ของโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเกือบทุกโรงเรียนนำร่องทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในทุกวิชา ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบให้ สพฐ.ไปพิจารณารายละเอียดของคะแนนอีกครั้ง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป เพราะแม้ว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจะสูงขึ้น แต่ก็ถือว่ายังไม่สูงมากนัก อีกทั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบทั้งโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดและโรงเรียนที่มีคะแนนต่ำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net ต่ำ จะให้ สพฐ.ดูลึกลงไปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบ เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือและเติมเต็มให้ต่อไป พร้อมทั้งนำไปเป็นบทเรียนในการดำเนินโครงการกับอีก 14,000 โรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป

  • สถานศึกษามีความพร้อม 89.20%

  • นักเรียนมีความสุขตื่นตัว 97.13%

  • นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 95.52%

  • ชุมชน หน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วม 47.78%

  • ผู้ปกครองชุมชนตื่นตัว 65.91%

  • สถานศึกษาจัดกิจกรรมครอบคลุม 4H (Head-Heart-Hand-Health) 100%

  • กระบวนการจัดกิจกรรม พบว่าโรงเรียนและครูได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง 4H ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานกิจกรรมให้สามารถพัฒนาได้หลายด้านในกิจกรรมเดียว ซึ่งแต่เดิมต้องยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสมอง (Head) ที่จะทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ แต่เมื่อได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ตลอดจนฐานกิจกรรมต่างๆ ของหลายโรงเรียนแล้ว ก็รู้สึกเบาใจ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีความก้าวหน้าและมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ถ่ายภาพ
3/5/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  188 ประชุมชี้แจง รร.ประชารัฐ
  185 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
  159 ประชุมคณะทำงานประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
  157 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
  139 ภารกิจที่หนองบัวลำภู
  128 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานฯ 5/2559
  121 ขยาย รร.หลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา จชต.
  115 มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ รร.ไทยรัฐวิทยา
  103 MoU สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
  102 ประชุมชี้แจง ผอ.สพท.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ