.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 126/2559
ผลการประชุม ก.พ.อ.1/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2558 ข้อ 5 (3) ที่กำหนดให้มีกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ.มอบหมายจำนวนหนึ่งคน เป็นคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันต่อไป


เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 267 ราย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ จำนวน 267 ตำแหน่ง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 มีรายละเอียดสรุปดังนี้

สถาบัน

ประเภทผู้บริหาร

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

รวม

มีวาระ
การดำรง
ตำแหน่ง

ไม่มีวาระ
การดำรงตำแหน่ง

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

50

6

16

72

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

123

4

-

127

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

68

-

-

68

รวม

241

10

16

267

 


รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. 179 ราย และ รศ. 89 ราย

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 268 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 179 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 92 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 49 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 38 ราย) และรองศาสตราจารย์ จำนวน 89 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 64 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 ราย) ดังนี้

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.  นายบดินทร์ ติวสุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชเคมี
2.  นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.  นางผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมชุมชน
4.  นางวิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชเวท
5.  นางสาวศิริพร ชื้อชวาลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์
6.  นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  รองศาสตราจารย์  /  วัสดุศาสตร์
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย เตชัสอนันต์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตทะนง แกล้วสงคราม  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ  รองศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.  นายชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
15.  นางสาวสุจินต์  ภัทรภูวดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  โรคพืช
16.  นางสาวสุธารัตน์  โชติกประคัลภ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล  รองศาสตราจารย์  /  ชีวเคมี
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกรณ์ จงวิศาล  รองศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ถนอมสุข  รองศาสตราจารย์  /  พลศึกษา
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี วีรคเชนทร์   รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร  รองศาสตราจารย์  /  วนวัฒนวิทยา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22.  นายอรัญ จันทร์ลุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
23.  นายเอกพล ลิ้มพงษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
24.  นางสาวกรวิภา พูนผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
25.  นางกันยารัตน์ เควียเซ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สารสนเทศศาสตร์
26.  นางชุติมา วงษ์พระลับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
27.  นางสาวดารารัตน์ คำภูแสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
28.  นายธนาคาร นะศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
29.  นางสาวพนิดา ธนาวิรัตนานิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
30.  นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา
31.  นางนุสรา สุวรรณโชติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
32.  นางมณีมัย ทองอยู่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ  /  สังคมวิทยา
33.  นางอังคณา บุญยืด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  รองศาสตราจารย์  /  สัตวแพทย์สาธารณสุข
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์ทั่วไป
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  รองศาสตราจารย์  /  ชีวเคมี
37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์  สดศิริ  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์  รองศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์  รองศาสตราจารย์  /  เคมี
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิต ทองพิมพ์  รองศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์  รองศาสตราจารย์  /  พัฒนาสังคม

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42.  นางสาวพนิดา รัตนปิติกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อุตสาหกรรมเกษตร
43.  นายพีรพล จิราพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
44.  นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ธรณีวิทยา
45.  นางวีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พืชสวน
46.  นางสาวศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พืชสวน
47.  นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กิจกรรมบำบัด
48.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์  /  โรคพืช
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์  รองศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานัท  วรุณกูล  รองศาสตราจารย์  /  โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการบริหารโครงการ
51.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยวัฒน์ รัตนสัค  รองศาสตราจารย์  /  รัฐประศาสนศาสตร์
52.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร  รองศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

53.  นายสุนทร ชลประเสริฐสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
54.  นางสาวทวิดา กมลเวชช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารรัฐกิจ
55.  นางปณิธี บราวน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
56.  นางอัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
57.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เจียศิริพงษ์กุล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
58.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษา เปาอินทร์  รองศาสตราจารย์  /  เวชสารสนเทศ
59.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ เปสี  รองศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
60.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรจิต อาวสกุลสุทธิ  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยนครพนม

61.  นายธราธิป ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ไฟฟ้า
62.  นายนาวี อุดร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

63.  นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา
64.  นายนิพัทธ์ จันทรมินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
65.  นายภาณุ บูรณจารุกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
66.  นายสิทธิโชค ผูกพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
67.  นางณัฐธิยา สกุลศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กายวิภาคศาสตร์
68.  นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา
69.  นางโพธิ์งาม สมกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
70.  นางสาวศิรดา มาผันต๊ะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
71.  นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
72.  นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
73.  นางสาววัชนันท์ วงศ์เสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์
74.  นางศุภัตรา ประทุมชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี
75.  นางสาวสุกัญญา รักษ์ขจีกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตเวชศาสตร์
76.  นางอรรัตน์ โลหิตนาวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
77.  นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
78.  นางสาวอัลจนา เฟื่องจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
79.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มาลากร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
80.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ ชัยจำรัส  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ
81.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ฤตวิรุฬห์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยบูรพา

82.  นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

83.  นายชูชาติ วงศ์อนุชิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
84.  นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
85.  นายสุวิช ถิระโคตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
86.  นางสาวปาริโมก เกิดจันทึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
87.  นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล

88.  นายประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
89.  นางสาวจารุวรรณ เอกวัลลภ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
90.  นางพรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
91.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศรี ธนบุญสมบัติ  รองศาสตราจารย์  /  กายวิภาคศาสตร์
92.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมทิพ พรพนมชัย  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
93.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาหนัน พิชยภิญโญ  รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาลสาธารณสุข
94.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา  รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาลสาธารณสุข
95.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
96.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ วนะวนานต์  รองศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาคลินิก

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

97.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานอม ตันสุขานันท์  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม (ผังเมือง)
98.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

99.  นายเริงรณ ล้อมลาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
100.  นางสาวภาวลัย ไกรพีรพรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
101.  นางสุจินต์ ใจกระจ่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
102.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชญา วงษ์เพ็ญ  รองศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
103.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวดี กุศลรอด  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาเยอรมัน
104.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง  รองศาสตราจารย์  /  นิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

105.  นายสมชาย สุขอารีย์ชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เวชศาสตร์ครอบครัว
106.  นายสิริ สิรินิลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
107.  นางขวัญชนก อยู่เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
108.  นางปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์สังคม
109.  นางปิยรัตน์ ดรบัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ศึกษา
110.  นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การพยาบาลชุมชน
111.  นางสาวศิริจันทร์ เจียรพุฒ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมหัตถการ
112.  นางสาวสุนันทา พลับแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
113.  นางอัญชลี จันทร์เสม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
114.  นางแสงจันทร์ เหมเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
115.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คูเจริญไพศาล  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตรศึกษา
116.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ละออปักษิณ  รองศาสตราจารย์  /  ออร์โธปิดิกส์
117.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี หนูซื่อตรง  รองศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา
118.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ สิทธิถาวร  รองศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
119.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาศาสตร์
120.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

121.  นายคทา ประดิษฐวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
122.  นายภัทรพล มหาขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษานอกโรงเรียน
123.  นายวีรวัฒน์ สิริเวสมาศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การออกแบบเครื่องประดับ
124.  นางลุยง วีระนาวิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ปรัชญาการศึกษา
125.  นายสาธิต จันทรวินิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิจัยการศึกษา
126.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุดา พุฒิไพโรจน์  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127.  นายบัญชา สำเร็จกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์
128.  นางสาวจินวลิน วุฒิธันพัทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
129.  นายธรณิศ นาวารัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์ประยุกต์
130.  นายวิรัช ทวีปรีดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
131.  นางสาววรางคณา ชัชเวท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
132.  นางสาวสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิสัญญีวิทยา
133. นางสาวเสาวภา โชติสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมีประยุกต์
134.  นางสาวอ้อยทิพย์ ชาญการค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
135.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี
136.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร นิลมานัต  รองศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
137.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
138.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตติถาวร  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์
139.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล  รองศาสตราจารย์  /  วิสัญญีวิทยา
140.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤทธิรา รัตนวิไล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141.  นางสนม ร่วมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
142.  นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
143.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ธิปัตดี  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษา
144.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชสรา เกรียงกรกฎ  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
145.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์พงษ์ มัตราช  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
146.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพร  เกตุงาม  รองศาสตราจารย์  /  พืชไร่
147.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองศาสตราจารย์  /  พืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

148.  นายบุญชอบ โสตประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเครื่องกล
149.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ จันทราสกุล  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
150.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

151.  นายมงคล นามลักษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

152.  นายเกียรติชัย อ่ำครองธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
153.  นายเจษฎา วงศ์อ่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
154.  นายพัฒนา อินทนิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
155.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

156.  นายกสิน วิเชียรชม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

157.  นายจำรัส กิ่งสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158.  นายรังรอง งามศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

159.  นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
160.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  รองศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
161.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ดวงทิพย์  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

162.  นางวิลาวัณย์ จารุอริยานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา
163.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาปฐมวัย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

164.  นางวิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาญี่ปุ่น
165.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์
166.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกตุ อุทธโยธา  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

167.  นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

168.  นางประภาพรรณ เพียรชอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
169.  นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
170.  นางอุมาพร อาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

171.  นายธนชาติ หล่อนกลาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
172.  นายธีรพันธุ์ สุทธิเทพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
173.  นางสาวปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
174.  นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

175.  นายวิชิต สุขทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

176.  นายวีระชาติ จริตงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

177.  นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา
178.  นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สารสนเทศศาสตร์
179.  นายเดวิทย์ ศิริพจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

180.  นายเคียง รักเกาะรุ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
181.  นายธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
182.  นายประจักษ์ ไม้เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร

183.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

184.  นางนฤนาท จั่นกล้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
185.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล  รองศาสตราจารย์  /  ปรัชญาและศาสนา
186.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หามนตรี  รองศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
187.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

188.  นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเซรามิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

189.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  รองศาสตราจารย์  /  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

190.  นายจำเนียร พลหาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารการศึกษา
191.  นางรุ่งฟ้า ล้อมในเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตวิทยาและการแนะแนว
192.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาปฐมวัย
193.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โมฬี ศรีแสนยงค์  รองศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

194.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

195.  นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
196.  นางกัญภร เอี่ยมพญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

197.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์  รองศาสตราจารย์  /  รัฐศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

198.  นายชัยทวี บุบผา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทัศนศิลป์
199.  นางสุพรรณี พฤกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  โภชนาการ
200.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ มนูศิลป์  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

201.  นายปราโมทย์ พรหมขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

202.  นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเซรามิกส์
203.  นายชาคริต ศรีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการอุตสาหกรรม
204.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันธะ จันทะเสนา  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
205.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ  รองศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

206.  นายสกล สมจิตต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา
207.  นางจรุณี เก้าเอี้ยน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา
208.  นางวาสนา พิทักษ์ธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

209.  นายกิตติชัย โสพันนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
210.  นางสาวทาริกา ผาใต้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง
211.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน  รองศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

212.  นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
213.  นายทวีรัตน์ นวลช่วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คอมพิวเตอร์
214.  นายอดุลย์ หวังจิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

215.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล แก้วสุทธิพล  รองศาสตราจารย์  /  สัตวศาสตร์

216.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี จิ๋วพัฒนกุล  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

217.  นายกฤษดา ผ่องพิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

218.  นายพงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
219.  นางวิภาดา ประสารทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
220.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาสิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

221.  นางสาวประดับ เรียนประยูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
222.  นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
223.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการผลิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

224.  นางบัวผิน โตทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

225.  นายอภิชัย แพนพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

226.  นางสาวราตรี คำโมง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

228.  นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

229.  นายระวิน สืบค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมการเกษตร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

230.  นายจิรพงษ์ จิตตะโคตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
231.  นายจักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
232.  นายชัยมงคล ผลแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี
233.  นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ครุศาสตร์อุตสาหการ
234.  นายบุญทัน ศรีบุญเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
235.  นายบุญยิ่ง นบนอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
236.  นายพินิจ จิตจริง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
237.  นายพุทธพล ทองอินทร์ดำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา
238.  นายสมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
239.  นายสุรินทร์ แหงมงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
240.  นางฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมพอลิเมอร์
241.  นางพรทิพย์ สว่างเนตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
242.  นางสาวเฮียง บัวไหล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           

243.  นายกุลยศ สุวันทโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
244.  นางพูนศรี วรรณการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
245.  นายมนัส บุญเทียรทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
246.  นายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี     
247.  นายสมเกียรติ ทองแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
248.  นายสัจจธรรม สุภาจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ระบบสารสนเทศ
249.  นางสาวยุพาพิน อติกานต์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถิติ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

250.  นายไพรัตน์ หลวงแนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศิลปหัตถกรรม
251.  นายสิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
252.  นางวัชรี ธีระพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศิลปะภาพพิมพ์
253.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วิทยาจักษ์  รองศาสตราจารย์  /  หัตถกรรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

254.  นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
255.  นายสมบูรณ์ กุมาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี
256.  นายสิทธิชัย จีนะวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

257.  นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
258.  นายซูไฮดี สนิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
259.  นายสมรักษ์ รอดเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
260.  นายนรสิงห์ เพ็ญประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง
261.  นางปิยาภรณ์ อรมุต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม
262.  นางวีราวรรณ มารังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การตลาด
263.  นายยงยุทธ ดุลยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
264.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช เหมือนขาว  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

265.  นางชลลดา ทวีคูณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
266.  นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
267.  นายไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

268.  นางอาดา รัยมธุรพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ


รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใน ก.พ.อ. จำนวน 5 ราย

ที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการแต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างและครบวาระ ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 จำนวน 5 คน ดังนี้

1) ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) รศ.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4) รศ.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


รับทราบข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559

ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,254 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 831 คน และสายสนับสนุน 423 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ประเภท

สายวิชาการ

สาย
สนับสนุน

รวม

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

ครู

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

6

81

68

41

3

223

422

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

29

99

66

-

9

203

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-

11

82

69

-

14

176

4) มหาวิทยาลัยในกำกับ

19

134

87

36

-

177

453

รวม

25

255

336

212

3

423

1,254

 


รับทราบการตอบข้อหารือเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 4)

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 809,624,435 บาท ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 68,707 คน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ นั้น ต่อมา สกอ.จึงได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้รับผลการหารือแล้ว จึงนำมาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย คือในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2558 ให้ใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนในปีงบประมาณต่อไปให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สกอ.จะได้แจ้งผลการหารือให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทราบและดำเนินการต่อไป


รับทราบความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาข้าราชการ สายวิชาการ (ร้อยละ 8)

ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ร้อยละ 8) จำนวน 16,475 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยใช้งบประมาณจำนวนกว่า 665 ล้านบาท เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท

จำนวน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3,948

148 ล้านบาท

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

3,707

129 ล้านบาท

3) มหาวิทยาลัยส่วนราชการ

3,270

135 ล้านบาท

4) มหาวิทยาลัยในกำกับ

5,550

251 ล้านบาท

รวม

16,475

665 ล้านบาท


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ถ่ายภาพ
18/3/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  122 หารือกับ ทปอ.
  104 เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่ มจพ.
  085 ประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
  079 MOU จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
  076 MOU การจัดทำมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
  072 หารือศูนย์ความเป็นเลิศ
  065 ตรวจเยี่ยมเอแบค
  037 ศธ.ออกคำสั่งให้เอแบคอยู่ในความควบคุมของ สกอ.
  029 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่อุบลราชธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ