.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 306/2559
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส


จังหวัดนราธิวาส - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยจำนวน 10 เขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส เพื่อสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน โดยมีการศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึงสมรรถนะในการทำงานและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคนที่เข้มแข็งตรงตามความต้องการของพื้นที่ สู่การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 5 ตำบล 5 อำเภอ คือ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ, ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองฯ, ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก, ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความพร้อมด้านภาษา ทักษะอาชีพ ความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษา การจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะอาชีพ การจัดการศึกษาที่พัฒนาด้านเทคโนโลยี การจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กับสถานประกอบการ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์สันติสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง (ทหาร) ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ นำเสนอหลักสูตรสำหรับเตรียมการผลิตกำลังคนตามความคาดหวังของภาคเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวมถึงการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่อีกด้วย

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือเรียกว่า "ประชารัฐ" ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในมิติต่างๆ ให้มีความก้าวหน้า โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการดำเนินงานเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สอดรับตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล คือ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" ด้วย 6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายพัฒนาแผนให้สอดคล้องกันและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้ผู้แทนจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต ร่วมกันระดมความคิดเห็น นำเสนอผลการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปต่อยอดดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการพัฒนาประเทศโดยรวม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและถ่ายภาพ : คณะทำงาน รมช.ศธ.
22/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  287 บรรยายนโยบายสำคัญของ ศธ. ในการสัมมนา รร.ไทยรัฐวิทยาที่เชียงใหม่
  284 ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็กที่ชลบุรี
  276 สถานศึกษารับโล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
  269 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
  268 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
  264 ครูตู้สัญจร เชียงใหม่
  258 ลงนามความร่วมมือ ConNext ED
  243 พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  240 ครูตู้สัญจร อุบลราชธานี
  231 เสวนาเพิ่ม ชม.เรียนภาษาอังกฤษ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ