.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/25598
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
ผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย 2 แห่ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1872/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีสาระสำคัญคือ นางประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แก่บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้ บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1873/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  โดยมีสาระสำคัญคือ นางวิจิตรา รัตนเพียร ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้แก่บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


อ้างจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/019/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/019/10.PDF


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/1/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

   
  035 ราชกิจจาฯ เผยแพร่การแต่งตั้งนายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
  017 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ มาตรฐานคุณวุฒิ เภสัชศาสตร์
  013 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ ศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัย
  472 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  449 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกำหนดประเภท รร.เอกชนนอกระบบ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ