.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 37/2559
คำสั่ง ศธ.ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) อยู่ในความควบคุมของ สกอ.


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 47/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีปัญหาความขัดแย้งแบ่งเป็นสองฝ่าย และได้นำข้อพิพาทไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ พ.3531/2558 แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล และสภามหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ความขัดแย้งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงทวีความรุนแรงขึ้น จนเมื่อวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2559 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีดำเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 86(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2546 หากปล่อยให้ปัญหาเนิ่นนานออกไปก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและสังคมโดยรวม จึงมีมติแนะนำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1) รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ
3) ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา กรรมการ
8) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ
9) นายสุภัทร จำปาทอง กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
11) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
12) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งควบคุมโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าว ดำเนินการใน 4 ข้อ คือ

1) เข้าไปดูแลให้งานของมหาวิทยาลัยเดินไปได้ อย่าให้สะดุด ทั้งงานประจำ (Routine) การเรียนการสอนของนักศึกษา และคณาจารย์ ให้เดินไปได้อย่าขาดตอน

2) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่นำมาสู่การใช้มาตรา 86 ต้องไปดูว่าความขัดแย้งอยู่ตรงไหน ใครผิดใครถูก โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นำความจริงมาเปิดเผยให้ได้

3) ให้สร้างความแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างยั่งยืนได้ เช่น ไปดูกฎระเบียบที่มีอยู่ยังหลวม และนำมาซึ่งปัญหา ก็ต้องอุดช่องว่าง อะไรที่ควรจะมีเพิ่มเติมก็ให้เพิ่ม

4) หลังจากที่คณะกรรมการเข้าไปทำงานแล้ว ขอให้รายงานให้กระทรวงทราบทุก 1 เดือน และขอให้ส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เพราะต้องเข้าไปดูก่อนเพื่อหาสาเหตุว่ามีมากน้อยเพียงใด และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะส่งคืนให้มูลนิธิฯ ตามเดิม อีกทั้งต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่จะมีผู้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้น รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่ายังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะให้ความเป็นธรรม ขอให้เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ต้องการเข้าไปดำเนินการเช่นนี้ แต่ถึงเวลาและจำเป็น เพราะให้โอกาสในการพูดคุยกันมาไม่น้อย ในเมื่อไม่ลงตัวและมีเหตุการณ์บานปลาย ก็จำเป็นต้องหยุดเสียก่อน ย้ำว่าไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำเพื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอง ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน ซึ่งตามกฎหมายแล้วการจัดการศึกษาของเอกชนก็ต้องมาขออนุญาตภาครัฐ เพราะฉะนั้นรัฐก็มีสิทธิ์เข้าไปดูแลได้เมื่อเกิดปัญหากรณีเช่นนี้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/1/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  029 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่อุบลราชธานี
  032 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนใต้
  030 มอบนโยบายสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  027 คุรุสดุดี ปี 2558
  026 วันครูครั้งที่ 60
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ