.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 529/2559
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ THE และ QS


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2016-2017 ของสองสถาบันชั้นนำ โดย Times Higher Education (THE) ยกให้ University of Oxford จากสหราชอาณาจักร ติดอันดับ 1 ของโลก ส่วน Quacquarelli Symonds (QS) ให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) จากสหรัฐอเมริกา ติดอันดับ 1 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สลับกันติดอันดับดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ปี 2016-2017 ของสองสถาบันคือ THE และ QS ดังนี้

1. Times Higher Education (THE)  ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จำนวน 990 อันดับ ประจำปี ค.ศ.2016-2017 เมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยมีเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 1) จากการสำรวจคุณภาพการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) จากการสำรวจคุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย 3) จากการสำรวจข้อมูลการอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง 4) จากการสำรวจความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ 5) จากการสำรวจข้อมูลรายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-17) พบว่ามหาวิทยาลัยที่ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด จำนวน 7 แห่ง (อันดับ 10 มีมหาวิทยาลัยจำนวน 2 แห่ง คะแนนเท่ากัน) รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร จำนวน 3 แห่ง และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 1 แห่ง โดยจัดอันดับให้ University of Oxford จากสหราชอาณาจักร ติดอันดับ 1 เบียด California Institute of Technology จากสหรัฐอเมริกา ลงมาอันดับ 2

สำหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย พบว่า มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยจากฮ่องกงมากที่สุด จำนวน 3 แห่ง รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ จีน และเกาหลีใต้ ประเทศละ 2 แห่ง และญี่ปุ่น จำนวน 1 แห่ง โดย National University of Singapore (NUS) จากสิงคโปร์ ติดอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

ในขณะที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย พบว่า มีมหาวิทยาลัยของไทย จำนวน 9 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในปี 2016-2017 โดยมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอยู่ใน 800อันดับแรกของโลก จำนวน 5 แห่ง อันดับดีที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในปี 2016-2017 มีรายละเอียดคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้


Quacquarelli Symonds (QS)  เป็นอีกสถาบันหนึ่งของประเทศอังกฤษ ที่ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จำนวน 916 อันดับ เมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยใช้ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 3,800 สถาบัน จาก 81 ประเทศทั่วโลก ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ในการจัดอันดับ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ต่างจาก Times Higher Education ดังนี้ 1) จากการสำรวจความมีชื่อเสียงทางวิชาการของ QS Global Academic Survey จำนวนกว่า 74,651 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 2) จากการสำรวจความมีชื่อเสียงจากผู้จ้างงานของ QS Global Employer Survey จำนวนกว่า 37,781 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 3) จากการสำรวจข้อมูลอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 4) จากการสำรวจจำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 5) จากการสำรวจข้อมูลอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 6) จากการสำรวจข้อมูลอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยพบว่า Massachusetts Institute of Technology (MIT) จากสหรัฐอเมริกา ติดอันดับ 1 ของโลก

โดย National University of Singapore (NUS) จากสิงคโปร์ ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย เช่นเดียวกันการประเมินโดยสถาบัน THE

ในขณะที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย พบว่า มีมหาวิทยาลัยของไทย จำนวน 8 แห่ง ที่ติดอันดับอยู่ใน 916 อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 252) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 283) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 551-600)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ของ ก.พ.อ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของไทยต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล:
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
29/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  453 การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย
  448 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2559
  441 ปาฐกถานโยบายทางการศึกษากับแพทยศาสตร์ศึกษา
  432 ศธ.เตรียมความพร้อมครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นแรก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ