.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 527/2559
111 ปี แห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานวันครบรอบ 111 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมพิธีรับมอบอาคารยุพราชจากกรมศิลปากร และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ "ยุพราชรังสรรค์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ตลอดจนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีรับมอบอาคารยุพราช จากกรมศิลปากร ซึ่งเคยเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน, พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ "ยุพราชรังสรรค์", พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 112 รูป, พิธีถวายสักการะบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, พิธีสืบชะตาหลวง ตลอดจนการแสดงของนักเรียนและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

สำหรับอาคารอเนกประสงค์ยุพราชรังสรรค์ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 รวมจำนวนเงิน 2,559,796.22 บาท เพื่อใช้เป็นหอประชุม และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,505 คน ข้าราชการครู 167 คน จัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้ และมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ความว่า "ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ มีอุปนิสัยใจคอดี..."


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
29/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
  522 ระชุมปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
  516 มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
  506 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  471 ตรวจเยี่ยม รร.ในอุดรธานี
  468 ตรวจเยี่ยม รร.ดีใกล้บ้าน ที่อุดรธานี
  467 ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ