.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 526/2559
ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

● เห็นชอบให้เพิ่ม "ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ" ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.ระบบ) ให้ปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของศูนย์อำนวยการบริหารจัดหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเห็นควรให้เพิ่ม "ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ" ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 บาท, รองศาสตราจารย์ 9,900 บาท และศาสตราจารย์ 13,000 บาท เพื่อเป็นการจูงใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งดังกล่าวในพื้นที่ฯ จำนวนทั้งสิ้น 116 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 52 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 21 คน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 43 คน โดยมีระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) วงเงินที่ใช้ 93,600,000 บาท หรือเฉลี่ยปีละ 9,360,000 บาท

นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การมีผลงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย

หลังจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้นำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


● เห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และ (ร่าง) กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และ (ร่าง) กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับเดิม พ.ศ.2553 ไปก่อนจนกว่า ก.พ.อ.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาระบบค่าตอบแทนทั้งหมดของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามความเห็นของกรรมการที่ได้เสนอต่อที่ประชุม อาทิ ควรให้หาจุดที่สมดุลของค่าตอบแทน, การยึดหลักความยุติธรรม, เน้นสร้างสภาพสังคมการทำงานที่มีความสุข และระบบคุณค่าของคณาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น● เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 5 ราย ดังนี้

  • รศ.จริยา จันทร์ไพแสง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รศ.วรพิทย์ มีมาก ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • รศ.วาทิต เบญจพลกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ละอองศรี อัชชนียะสกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล


● เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 60 ราย ดังนี้

สถาบัน ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

16 10 26

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 7 17

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

15 2 17

รวม

41 19 60

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 60 ราย ดังกล่าวด้วย


● เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 67 คน ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ ดังนี้

สถาบัน ประเภทผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

15 1 16

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

41 - 41

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10 - 10

รวม

66 1 67


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
28/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  453 การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย
  448 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2559
  441 ปาฐกถานโยบายทางการศึกษากับแพทยศาสตร์ศึกษา
  432 ศธ.เตรียมความพร้อมครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นแรก
  422 ปาฐกถาการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ