.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 513/2559
ศธ.
ประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เมืองต้นแบบ
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
อำเภอสุไหงโก-ลก


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  (International Border City) โดยมุ่งหวังให้มีแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบที่สมบูรณ์  ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าใจถึงนโยบาย และเกิดความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

 

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก (สาขา 2) เพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอสุไหงโก-ลก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) จัดทำโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดย คปต. ได้มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

  • อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา "เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน" (Agricultural Industry City)

  • อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City)

  • อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International Border City)

โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1) ระยะเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ

2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก

- อำเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี ละถนน

- อำเภอสุไหงโก-ลก  จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ

- อำเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานและภาคสังคมในจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสให้สอดคล้องกับ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวมทั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 5 ตำบล 5 อำเภอ คือ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ, ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองฯ, ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก, ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง

จากการรับฟังในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับฟังสภาพ ปัญหา ความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกแล้ว ยังได้รับฟังแนวทางทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้

  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบฯ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้มีการบูรณาการรายวิชาพื้นฐานและกลุ่มสาระ เพิ่มหน่วยการเรียนรู้ ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม เช่น หลักสูตรเนื้อหาเงินตรา การค้าขาย โลจิสติกส์ การเพิ่มรายได้จากการลงทุน ศิลปะการแสดง ภาษาเพื่อการสื่อสาร กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยวิทยาลัย 2 แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยจัดเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร ปวช. ทั้งระบบทวิภาคีและทวิศึกษา หลักสูตร ปวส.ระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส  เน้นจัดหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพหรือต่อยอดวิชาชีพเดิมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยกขีดความสามารถใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่ม SME กลุ่มการบริการ และกลุ่มแรงงาน โดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดวิชาชีพระยะสั้น การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ใน กศน.ตำบลทั้ง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ 1) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการมีงานทำ ความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรด้านภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาค เช่น การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรด้านภาษาจีน อังกฤษ มลายูกลาง พม่า  2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อรองรับการพัฒนาไว้แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านการเกษตร เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน สพฐ. 2 แห่งอีกด้วย

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการให้วางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้ตอบโจทย์การเป็นเมืองต้นแบบของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องละเลยในบทบาทอื่น ๆ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการประชุมครั้งนี้ ไปสังเคราะห์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบฯ ซึ่งจะเป็นภาพซ้อนกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวมทั้งแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะสอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรับฟังแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง 3 เมือง คือ สุไหงโก-ลก เบตง และหนองจิก เสร็จสิ้นแล้ว จะให้มีการบูรณาการแผนการจัดการศึกษาทั้ง 3 แผนดังกล่าวให้ตกผลึก และมีแผนที่สมบูรณ์ ก่อนเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และนำแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง 21 ข้อ ไปดำเนินการต่อไปด้วย (อ่านรายละเอียดทั้ง 21 ข้อ เพิ่มเติมในข่าวที่ 504)


 ในภาคบ่าย เวลา 14.00-15.00 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้จัดการศึกษาที่ตอบโจทย์เมืองต้นแบบฯ ของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" มาโดยลำดับ นับตั้งแต่การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นการจัดการศึกษาเชิงซ้อนที่สอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไป


รร.สุไหงโก-ลก ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ แสดงให้เห็นพื้นที่จำกัดต่อการขยายตัวของโรงเรียน


รมช.ศธ.กับคณะครู นักเรียน รร.สุไหงโก-ลก

นอกจากนี้ หากโรงเรียนมีความต้องการที่จะรับการสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาด้านใด ๆ ขอให้แจ้งมายัง สพม.15 หรือ สพฐ. ที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ เช่น กรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ต้องรองรับจำนวนนักเรียนมากถึง 1,500 คน ครู 108 คน ซึ่งนอกจาก สพฐ. ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้ว ทำให้ช่วยผ่อนคลายปัญหาด้านนี้ไปได้บ้าง แต่ปัญหาเรื่องสนามกีฬาซึ่งยังมีพื้นที่จำกัดและมีเพียงสนามเดียว สพฐ.ก็คงต้องนำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ/กราฟิก
19/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
  483 ศธ.สนับสนุนเกมครอสเวิร์ดในสถานศึกษา
  481 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครี้งที่ 9
  480 รัฐบาลร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย
  479 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) 2/2559
  477 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ