.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2559
รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์"
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ ที่ยะลา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงให้นักเรียนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเรียกว่า “ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการในพื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาว เพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ รวมถึงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวแทนนักเรียนในโครงการฯ เผยว่า นอกจากด้านวิชาการและทักษะด้านกีฬาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและส่งเสริมรายได้ในครอบครัวได้

ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงแนวทางในการสนับสนุนและดูแลเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้มารับฟังในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจและมีความมั่นใจในอนาคตของลูกหลานของตนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับทราบถึงความชัดเจนในการศึกษาต่อ มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการดำเนินงานตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งนักเรียนจะต้องค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองให้พบ โดยขั้นต้นกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจความประสงค์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียน จากนั้นจะให้การสนับสนุนตามความสามารถและความประสงค์อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการจัดตั้งชมรมครูและผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงหรือทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจะเชิญชวนและขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ แม้ความเจริญทางวัตถุเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความเจริญด้านจิตใจก็จำเป็นและสำคัญยิ่งกว่า จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกฝังวิธีคิดที่ดีงามให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพื้นที่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
15/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  502 ประชุมบูรณาการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จชต. ที่ปัตตานี
  500 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปี จชต. ที่ปัตตานี
  478 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 6/2559
  472 พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558
  464 ประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา จชต.ปีงบประมาณ 2560
  450 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุม คปต.กลุ่มภารกิจงานที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหา จชต.
  443 ประชุมให้นโยบาย ศธ.ส่วนหน้า ที่ปัตตานี
  428 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้าเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรี
  416 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้
  412 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 4/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ