.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 501/2559
ปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 41st National and 5th International Graduate Research Conference) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา, นักวิชาการ, นักวิจัย ตลอดจนผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ทำให้เราต้องตีความและทำความเข้าใจก่อนว่า Thailand 4.0 คืออะไร เพราะหากเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่า Thailand 4.0 ก็จะทำให้คำนี้กลายเป็นนามธรรมและไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใด ๆ ได้

Thailand 4.0 ในแง่มุมของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาประเทศโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการทำงาน เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์หรือการใช้แรงงานให้น้อยลงเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องระวังการนำคำว่านวัตกรรมมาใช้ เพราะหลายคนยังสับสนว่านวัตกรรม คือ Creative หรือ Artistic แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต้องสามารถนำมาทำการค้าหรือนำมาทำธุรกิจที่มีผลกำไรได้ (Commercialise) ซึ่งประเทศที่ทันสมัยจะใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยคำว่า Thailand 4.0 เป็นคำที่ติดตลาดแล้ว หากเราเข้าใจความหมายของคำนี้ก็จะทำให้เห็นภาพการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น

ในส่วนของการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น ที่ผ่านมามีข้อมูลว่าประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยน้อยมากและยังขาดแคลนนักวิจัย ทำให้ต้องเร่งสร้างนักวิจัย ด้วยการส่งนักศึกษาและนักวิจัยไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวนมาก แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาและนักวิจัยเหล่านี้ไม่ได้กลับมาเป็นนักวิจัยเต็มตัว นักวิจัยดังกล่าวจึงไม่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม อีกทั้งนักวิจัยแบบ Thailand 4.0 คือ นักประดิษฐ์ เพราะงานวิจัยบางชิ้นอาจทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ แต่ไม่อาจตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ การวิจัยมีทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งสิ่งสำคัญของการวิจัยคือต้องมีเงินลงทุน อีกทั้งข้อมูลสถิติงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรรม มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือมีคนที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ ดังนั้น งานวิจัยที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต้องหารือร่วมกันตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  453 การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย
  448 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2559
  441 ปาฐกถานโยบายทางการศึกษากับแพทยศาสตร์ศึกษา
  432 ศธ.เตรียมความพร้อมครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นแรก
  422 ปาฐกถาการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  420 ภารกิจที่ มทร.พระนครเหนือ
  407 นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21
  404 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ