.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 500/2559
ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559


จังหวัดปัตตานี - นายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งใจจะเดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ แต่ติดภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน อาจใช้เวลาในการเดินทางมาอำเภอโคกโพธิ์เป็นเวลานาน จึงไม่ต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียเวลารอในการรับมอบทุนในครั้งนี้ จึงได้กำชับให้ดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจนไม่อาจประเมินได้ ทั้งนี้ ด้วยความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามมา วันนี้จึงเป็นวันสำคัญและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งลูกหลานของเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่การสูญเสียก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสีย รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังเช่น การไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ของ ศธ.ส่วนหน้า และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.ส่วนหน้าได้ เพื่อจะได้ดูแล และให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด  คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มารับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ขออำนวยพรให้ นักเรียน นักศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและครอบครัว ขอฝากผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา โปรดเสียสละกำลังกาย กำลังใจเพื่อช่วยเหลือทายาทที่ได้รับผลกระทบฯ ให้บรรลุความสุขและความสำเร็จทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 6,577  ราย

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงความเอาใจใส่ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษาของนักเรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ ในโอกาสที่ได้มาพบกัน

โดยกิจกรรมที่สำคัญ เป็นการดำเนินการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

  • วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 จำนวน 150 คน

  • วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3 จำนวน 104 คน

 

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และการเยี่ยมเยียนครอบครัว
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ความเป็นมา

นับจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจในดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ กรณีที่เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา

- เป็นทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ

- ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพื้นที่ที่เกิดเหตุ (ปกครอง, ทหาร, ตำรวจ) เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และมีรายชื่อที่ ผอ. สพป. ลงนามกำกับจัดส่งมายัง สป.

- ทายาทของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา อยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กศน.  5,000 บาท/ปี

- อนุบาล/ประถมศึกษา  6,000 บาท/ปี

- มัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย/ปวช.  10,000 บาท/ปี

- อุดมศึกษา/ปวส.  20,000 บาท/ปี

* สำหรับการศึกษาสายศาสนาควบคู่สามัญ สายสามัญหรือระดับการศึกษาอื่น ให้เทียบได้กับระดับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณการช่วยเหลือทุนการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ งบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 94,162,000  บาท

เป้าหมาย นักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 1,471 คน จำแนกดังนี้

 

ที่

สถานที่มอบทุน

จำนวน
นักเรียนทุน

กำหนดการ
ที่มอบทุน

1

สพป.นราธิวาส เขต 1

692


26-28
ธ.ค.2559

2

สพป.นราธิวาส เขต 2

-

3

สพป.นราธิวาส เขต 3

79

4

สพป.ปัตตานี เขต 1

-

-

5

สพป.ปัตตานี เขต 2

150

8 ธ.ค.2559

6

สพป.ปัตตานี เขต 3

104

9 ธ.ค.2559

7

สพป.ยะลา เขต 1

177


20-22
ธ.ค.2559

8

สพป.ยะลา เขต 2

164

9

สพป.ยะลา เขต 3

55

10

สพป.สงขลา เขต 2

14

10-11 ม.ค.2560

11

สพป.สงขลา เขต 3

36

รวม

1,471 คน

 

ผู้รับผิดชอบ  สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
8/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  478 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 6/2559
  472 พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558
  464 ประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา จชต.ปีงบประมาณ 2560
  450 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุม คปต.กลุ่มภารกิจงานที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหา จชต.
  443 ประชุมให้นโยบาย ศธ.ส่วนหน้า ที่ปัตตานี
  428 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้าเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรี
  416 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้
  412 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 4/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ