.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 337/2559
การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”


ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเกศทิพย์ ศุภวานิช คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 20,000 แห่ง และเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานในอนาคตส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สพฐ.ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ชี้แจงแนวการบริหารจัดการเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน

  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครูลดเวลาในการสอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็น และมีเวลาที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดที่ควรรู้ ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินำตัวชี้วัดต้องรู้ไปใช้ในการออกข้อสอบ O-NET

  • ปรับโครงสร้างเวลาเรียน

2) การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะต่อไป คือ

  • นำ (ร่าง) โครงสร้างเวลาเรียนและตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  • พัฒนาคู่มือการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางฯ และเสนอฐานกิจกรรม head และ heart เชิงลึก

  • อบรม Core Smart Trainer ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2559

  • จัดทำแนวทางการใช้หนังสือเรียนสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยครู

รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ว่า กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควรให้ผู้เรียนเข้าร่วมตามความชอบ ความสนใจ โดยครูต้องดูแลให้สามารถมีที่เรียนต่อได้ มีโอกาสมีอาชีพ คล้ายกิจกรรมแนะแนว และควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิงเหตุผล ตรรกะ สอนให้รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
17/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  336 ค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  334 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
  330 ศธ.-กก. MoU ห้องเรียนกีฬา
  327 แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  325 ตรวจเยี่ยม รร.ห้องเรียนกีฬา และ FIFA11 ที่มหาสารคามและขอนแก่น
  323 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3
  318 หารือหลักเกณฑ์การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ใหม่
  306 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
  287 บรรยายนโยบายสำคัญของ ศธ. ในการสัมมนา รร.ไทยรัฐวิทยาที่เชียงใหม่
  284 ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็กที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ