.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 325/2559
ิดตามผลการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ที่มหาสารคาม
และ
FIFA 11 For Health
ที่ขอนแก่น


จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น - พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม และติดตามผลการดำเนินโครงการ  FIFA 11 For Health ที่โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

ติดตามการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งกับต่างประเทศได้ โดยจะเริ่มนำร่องใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการฝึกทักษะกีฬา โดยเริ่มจากฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง จะเน้นความเป็นเลิศให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการสานฝันให้นักกีฬาไทยสู่สากล ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาจากเครื่องมือที่ทันสมัยของสถาบันการพลศึกษา และนอกจากนักเรียนกีฬาจะมีพัฒนาทางด้านร่างกายดีแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ กรรมการตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬาได้อีกด้วย

---------------------

ติดตามผลการดำเนินโครงการ  FIFA 11 For Health ที่โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัย โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก” (FIFA 11 For Health : a football-based heal education programme for children) ที่โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านทุ่ม (วัดมณฑป) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมกันมากกว่า 400 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัย โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก ที่มีการจัดการศึกษาให้เด็กนักเรียนอายุ 11-12 ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีทักษะทางการกีฬาฟุตบอลที่ดี มีกิจกรรมอื่นทำนอกเหนือจากการเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความเพลิดเพลินและเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กนักเรียน อีกทั้งผู้ปกครองจะได้รับความรู้เรื่องสุขอนามัยที่พึงประสงค์จากบุตรหลานอีกด้วย

ในด้านครูผู้สอน ได้มีการจัดอบรมให้แก่ครูพลานามัย โดยโครงการนี้มีเนื้อหาการอบรมระยะเวลา 11 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนจะได้เข้ากลุ่มกิจกรรมจำนวน 90 นาที และแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประมาณ 45 นาที สอนทักษะการเล่นฟุตบอล เช่น เลี้ยงลูกฟุตบอล หนีบหลีกทุ่น ซึ่งแต่ละทุ่นจะติดป้ายว่า ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม เป็นต้น และในแต่ละสัปดาห์รายละเอียดเนื้อหาความรู้จะเปลี่ยนไป ที่สำคัญโครงการนี้จะได้รับการถ่ายทอดไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองทางบ้าน และบุคคลภายนอกโรงเรียน ซึ่งช่วยให้ทุกคนที่ได้รับฟังและนำไปปฏิบัติ จะมีสุขภาพที่ดีด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมกันส่งเสริมโรงเรียนและสถาบันการวิจัยทุกวิถีทางอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ฟีฟ่าก็จะสนับสนุนกระทรวงทั้งสามตามโครงการฟีฟ่า 11 เพื่อสุขภาพอย่างเต็มที่ ในเรื่องการให้ความรู้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามข้อตกลงระหว่างกัน ให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน ตามบันทึกข้อตกลงให้สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ด้วยการเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการนี้ จะเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือไปจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น ยังก่อให้เกิดความสุขถึงผู้ปกครองและชุมชน อีกทั้งอาจจะได้ช้างเผือกด้านกีฬาฟุตบอลจากโครงการนี้ด้วย และการจัดการฝึกอบรมครูพลานามัยโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนละ 2 คน ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการฝึกอบรมให้กับครูพลานามัยทั่วประเทศต่อไป


ภาพ-ข่าว : คณะทำงาน รมช.ศธ. และ สพฐ.
4/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  323 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3
  318 หารือหลักเกณฑ์การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ใหม่
  306 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
  287 บรรยายนโยบายสำคัญของ ศธ. ในการสัมมนา รร.ไทยรัฐวิทยาที่เชียงใหม่
  284 ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็กที่ชลบุรี
  276 สถานศึกษารับโล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
  269 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
  268 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
  264 ครูตู้สัญจร เชียงใหม่
  258 ลงนามความร่วมมือ ConNext ED
  243 พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ