.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 323/2559
การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3


ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง MOC โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อาทิ การเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเป็นวันละ 1 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง โดยจะเน้นการสอนให้เด็กสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เน้นไวยากรณ์ อีกทั้งจะทำการระบุจำนวนคำศัพท์ที่เด็กต้องรู้ในแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการอ่านและมีชั่วโมงซ่อมเสริมผู้เรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องตำราเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้ประชุมร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษของ สพฐ.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากอังกฤษและสิงคโปร์ ร่วมจัดทำตำราเรียนที่ได้มาตรฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำวิจัย จากนั้นจะมีการจัดทำร่างตำราให้นำมาใช้ก่อน เพื่อปรับปรุงให้ได้ตำราเรียนที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจำวันจริง และเมื่อได้มาตรฐานของตำราแล้ว จะประกาศเชิญชวนให้สำนักพิมพ์ต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอในการจัดพิมพ์ ทั้งนี้มีแนวทางใช้ระบบการให้ดาวแบบโรงแรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของตำราแต่ละเล่ม เช่น ตำรา 4 ดาว และตำรา 5 ดาว เป็นต้น

สำหรับรายวิชาอื่น ๆ ในกรอบหลักสูตรแบบเดิมจะใช้วิธีบูรณาการ ด้วยการระบุเนื้อหาที่ "ต้องรู้" และเนื้อหาที่ "ควรรู้" อย่างชัดเจน โดยครูผู้สอนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดว่าสิ่งใดที่เด็กต้องรู้และสิ่งใดที่ควรรู้ อีกทั้งจะต้องนำเนื้อหาที่เด็กต้องรู้และควรรู้ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพื่อให้ สทศ. ออกข้อสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กเรียน ไม่ใช่ออกข้อสอบในสิ่งที่เด็กไม่ได้เรียน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยการลดเวลาเรียนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มเวลารู้ในส่วนที่จำเป็น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีเรียนด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เรารับประกันมาตรฐานของครูไม่ได้ แต่เราสามารถรับประกันมาตรฐานของตำราเรียนได้ โดยนอกจากจะปรับปรุงตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าวให้เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แล้ว จะปรับปรุงตำราเรียนทั้ง 3 วิชาหลัก คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานเช่นกันด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับหลักสูตรแกนกลางครั้งใหญ่ เช่น การพิจารณาเนื้อหาของแต่ละวิชาที่เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาควรเรียน, เปลี่ยนกลุ่มสาระให้เป็นวิชา เช่น การแยกประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ออกจากกลุ่มสาระสังคมศึกษามาเป็นวิชาประวัติศาสตร์และวิชาภูมิศาสตร์, การสอนให้ทันสมัยโดยกำหนดให้มีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิชาดิจิทัล และวิชาการออกแบบเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งหลักสูตรต้องสอดคล้องกับการประเมินและการจัดทำตำราที่ดี ซึ่งหลักสูตรที่ดีต้องทำให้นักเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็น หรือรู้ให้น้อยแต่รู้ให้ลึก ขณะนี้คณะทำงานกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อม คาดว่าจะสามารถใช้หลักสูตรแกนกลางฉบับใหม่ได้ในปี พ.ศ.2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองหลักสูตรใหม่ทั้งหมด จึงต้องอาศัยการเตรียมการเป็นอย่างมาก


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  318 หารือหลักเกณฑ์การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ใหม่
  306 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
  287 บรรยายนโยบายสำคัญของ ศธ. ในการสัมมนา รร.ไทยรัฐวิทยาที่เชียงใหม่
  284 ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็กที่ชลบุรี
  276 สถานศึกษารับโล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
  269 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
  268 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
  264 ครูตู้สัญจร เชียงใหม่
  258 ลงนามความร่วมมือ ConNext ED
  243 พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ