โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 252/2558
รมช.ศธ.เปิดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ประธานฝ่ายสงฆ์  และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา" โดยมีนายสุเทพ เกษมพรมณี
รองอธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีและกล่าวรายงานถึงการจัดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น.


ถ่ายภาพ : บัลลังก์ โรหิตเสถียร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ร่วมกับหน่วยงานสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนราชินี จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์โอ้เอ้วิหารราย การประกวดตอบปัญหาทางวิชาการด้านศาสนา การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา การส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน เป็นต้น โดยใช้เวลาการจัดงานในปีนี้ 2 วัน คือ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หรือวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558

สำหรับประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1) ทำให้เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เห็นถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา* ได้เข้าใจในสาระของธัมมจักกัปปวัตนสูตร  2) ทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เพราะหากให้เด็กเข้าวัดมากขึ้นจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยอัตโนมัติ  3) เป็นการรวมพลังของเด็กและเยาวชนในทางที่ดี มีความสามัคคีกัน โดยเฉพาะความสามัคคีในระดับโรงเรียนด้วยกัน  4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความรู้ที่ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้กลไกของบ้าน วัด โรงเรียน หรือ "บวร" มีส่วนสำคัญต่อการรักษาศีล

นอกจากนี้ ต้องการให้เด็กๆ หรือประชาชนทั่วไปทราบว่า "ศาสนาไม่ใช่เรื่องของคนแก่ และศาสนาไม่ใช่เรื่องของการสวดมนต์เท่านั้น" แต่ยังมีอะไรๆ ที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เมื่อมองไปในเทศกาลทั้งหมดของชาวไทย ส่วนใหญ่จะผูกกับเทศกาลและศาสนาทั้งสิ้น เราอยู่ในเมืองไม่ได้ปลูกข้าว แต่ต่างจังหวัดอาจจะมีเทศกาลผูกพันกับวัฏจักรแห่งการปลูกข้าวตลอดเวลา ดังนั้น หากเราจะจัดงานพิธีทางศาสนาในเมือง ก็ต้องการให้วัดประยุกต์การจัดงานให้เข้ากับสังคมเมือง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจสำหรับประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดงานว่า อาจขยายการประกวดสวดมนต์ในระดับชาติ ซึ่งอาจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมประกวดคัดเลือกผ่านทางระบบออนไลน์  เพื่อคัดเด็กๆ เข้ามาประกวดรอบสุดท้าย เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/7/2558


* วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

* วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และพระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา


Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

249 นายกรัฐมนตรีนำครม.กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
243 แถลงข่าว Asian Science Camp 2015
242 การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด
239 หาผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย
236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
209 ศธ.ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนด 5 วิชาในการสอบ O-Net
197 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
186 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ