โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 243/2558
แถลงข่าว Asian Science Camp 2015

ทำเนียบรัฐบาล - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ร่วมแถลงข่าว "การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย"  (Asian Science Camp 2015 : ASC 2015) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตึกนารีสโมสร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนภูมิภาคเอเชีย หรือ Asian Science Camp 2015 ถือเป็นกิจรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน ในฐานะกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเด็กเหล่านี้ เป็นเด็กที่มีขีดความสามารถพิเศษ มีความเก่ง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

สำหรับการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่าย Asian Science Camp 2015 ใช้วิธีการคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ประเทศละ 5-10 คน และประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพ สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมได้จำนวน 40 คน โดยได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน 4 หน่วยงานๆ ละ 10 คน ได้แก่
- มูลนิธิ สอวน. คัดเลือกด้วยวิธีเปิดรับสมัครทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปร่วม Asian Science Camp เป็นประจำทุกปี
- สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ คัดเลือกตามกระบวนการ Thai Science Camp ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี
-
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คัดเลือกจากโครงการ Junior Science Talented Project
-
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในปัจจุบันทั่วโลกแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจะเกิดนวัตกรรมได้ก็ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นอกจากเด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกันแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักและได้รับรู้แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ การดำเนินชีวิต และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ด้วย


รองประธานมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า การจัดค่าย Asian Science Camp 2015 จัดโดยมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท., กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

โดยได้กำหนดจัดงาน Asian Science Camp 2015 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานและบรรยายนำในพิธีเปิดในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมกว่า 700 คน จาก 30 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย และทำให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

  1) Plenary Session : การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ได้แก่ Yuan T Lee สาขาเคมี ปี 1986, Robert Huber สาขาเคมี ปี 1988, Harald zur Hausen สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 2008, Ada Yonath สาขาเคมี ปี 2009, Hitoshi Murayama สาขาฟิสิกส์ ปี 2002, Yladimir Voevodsky รางวัล Field medal ปี 2002, ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัล Nikkei Prize สาขาชีวเคมี ปี 2004

  2) Parallel Session/Camp : กิจกรรมกลุ่มย่อยบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเลือกเข้าฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

  3) Panel Discussion : การให้ความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ

  4) Poster Session : การออกแบบโปสเตอร์ของเด็กเยาวชนที่เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแนวคิดการศึกษาปัญหาวิจัยที่น่าสนใจภายหลังรับฟังการบรรยายทั้งหมด"


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asc2015.posn.or.th/


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

242 การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด
239 หาผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย
236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
209 ศธ.ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนด 5 วิชาในการสอบ O-Net
197 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
186 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
178 ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
170 มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ