โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 264/2558
ศธ.จัด
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณเวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนบรรจบครบอีกวาระหนึ่งและทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการที่ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง และอีกนานัปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ชัด สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็น “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง

พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกอนันต์อย่างยิ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้น และนำความร่มเย็นผาสุกอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในด้านการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพ ครูแห่งแผ่นดิน ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ พระองค์ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันเป็นคุณลักษณะโดดเด่นแห่งความเป็นครูมืออาชีพ จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรี ของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปแผ่ไพศาล ทั้งในประเทศ และนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้น จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังพิธีเปิดงาน รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพ ครูแห่งแผ่นดิน ตลอดจนนิทรรศการขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา


กลุ่มสารนิเทศ สป. : ถ่ายภาพ

ส่วนในช่วงค่ำ ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


กลุ่มสารนิเทศ สป. : ถ่ายภาพ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ถ่ายภาพ
12/8/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

259 สทศ.พัฒนาครูมืออาชีพ รร.ตชด.
254 ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
253 เปิด Asian Science Camp 2015
252 เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
249 นายกรัฐมนตรีนำครม.กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
243 แถลงข่าว Asian Science Camp 2015
242 การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด
239 หาผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย
236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ