โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 259/2558
สทศ.ส่งเสริมพัฒนาครูมืออาชีพโรงเรียน ตชด.

จังหวัดปทุมธานี - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 อ.คลองหลวง

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือ และได้มีโอกาสถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอด รวมทั้งโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจที่หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ครู ตชด. ที่อยู่ในหมู่บ้าน นอกจากทำการสอนแล้ว ยังดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ครู ตชด.จะได้อยู่กับชาวบ้านตลอด ไม่ได้ถูกโยกย้ายเหมือนครูที่อยู่ในสังกัดอื่น

จึงเห็นว่าควรใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการพัฒนาเรื่องการศึกษา โดยร่วมกันพัฒนาในรูปแบบการจับมือไปด้วยกัน ระหว่างครู ตชด. และผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของ ตชด.-สพฐ.-สำนักงาน กศน. และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ที่ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และชื่นชมครู ตชด. ในความทุ่มเทเสียสละและดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง ไม่ได้เฉพาะงานสอนในโรงเรียนเท่านั้น


รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อสำคัญ คือ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 204 แห่ง โดย สทศ.ได้ดำเนินโครงการแบ่งเป็น 4 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกองบังคับการ ตชด. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (จำนวน 48 แห่ง)
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี (จำนวน 45 แห่ง)
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 69 แห่ง)
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา (จำนวน 42 แห่ง)

สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการนั้น สทศ.ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศกำกับติดตาม (Coaching and Monitoring) ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ. และสถานศึกษาต่างๆ อีกด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าครูผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหลังจากเข้ารับการอบรม คือ จะมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ (2) นอกจากนี้ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสามารถนำผลสอบ O-NET ไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/8/2558
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : Weth@etvmac.tv

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

254 ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
253 เปิด Asian Science Camp 2015
252 เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
249 นายกรัฐมนตรีนำครม.กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
243 แถลงข่าว Asian Science Camp 2015
242 การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด
239 หาผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย
236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ