โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 253/2558
พิธีเปิด Asian Science Camp 2015

จังหวัดปทุมธานี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “Asian Science Camp 2015” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อำเภอคลองหลวง โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิ สอวน. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กรรมการ นักเรียนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศจาก 28 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และเปิดงานในครั้งนี้กว่า 700 คน

ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารประกอบการประชุม และมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย Professor Yuan Tseh Lee ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Asian Science Camp เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัด Asian Science Camp 2015 กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานฯ และเบิก Professor Ming-Juey Lin ประธานกรรมการนานาชาติ เข้ารับพระราชทานธงสัญลักษณ์


จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน และทรงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Young Scientists of Asia" มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

"วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพราะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนา ทรงยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทรงงาน อาทิ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และการทำฝนเทียม พระองค์ท่านส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ด้อยโอกาสจนถึงผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองให้ถึงที่สุด

ทั้งนี้ในศตวรรษที่ 21 มีปัญหาที่ท้าทายหลายอย่าง เช่น เกษตรแม่นยำ และการแพทย์แม่นยำ ซึ่งทุกคนควรมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พอเพียงสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีในศตวรรษที่ 21 คนรุ่นใหม่เหล่านี้ ควรจะยึดหลักปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมมือกันวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางจิตใจ สุขภาพ และการศึกษาที่ดี"


สำหรับประวัติความเป็นมาในการจัด Asian Science Camp นั้น เริ่มต้นเมื่อปี 1951 จากการประชุม Lindau Nobel Laureate Meeting ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นกิจกรรมการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลประมาณ 30-50 คนต่อปี และเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั่วโลก 600 คนได้เข้ารับฟังความคิดของนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี จนกระทั่งมีการก่อตั้งโครงการ Asian Science Camp ในปี 2007 โดยความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์ หยวน เต๊อะลี (Professor Yuan Tseh Lee) ชาวไต้หวัน รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 1986 และศาสตราจารย์ มาซาโตชิ โกชิบา (Professor Masatoshi Koshiba) ชาวญี่ปุ่น รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2002

Asian Science Camp 2015 ประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท., กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2558 และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย และทำให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1) Plenary Session : การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ได้แก่ Yuan T Lee สาขาเคมี ปี 1986, Robert Huber สาขาเคมี ปี 1988, Harald zur Hausen สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 2008, Ada Yonath สาขาเคมี ปี 2009, Hitoshi Murayama สาขาฟิสิกส์ ปี 2002, Yladimir Voevodsky รางวัล Field medal ปี 2002, ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัล Nikkei Prize สาขาชีวเคมี ปี 2004
2) Parallel Session/Camp : กิจกรรมกลุ่มย่อยบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเลือกเข้าฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
3) Panel Discussion : การให้ความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ
4) Poster Session : การออกแบบโปสเตอร์ของเด็กเยาวชนที่เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแนวคิดการศึกษาปัญหาวิจัยที่น่าสนใจภายหลังรับฟังการบรรยายทั้งหมดถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/8/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

252 เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
249 นายกรัฐมนตรีนำครม.กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
243 แถลงข่าว Asian Science Camp 2015
242 การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด
239 หาผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย
236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
209 ศธ.ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนด 5 วิชาในการสอบ O-Net
197 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ