โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 145/2558
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 หรือการประชุมสภาซีเมค (Southeast Asian Ministers of Education Council Conference : SEAMEC) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) มีสมาชิก 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต และมีสมาชิกสมทบอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ 3 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย Tsukuba และ British Council

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาค จำนวน 21 แห่ง (20 ศูนย์และ 1 เครือข่าย) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ตามประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย 3 ศูนย์ อินโดนีเซีย 6 ศูนย์ ฟิลิปปินส์ 3 ศูนย์ บรูไนดารุสซาลาม 1 ศูนย์ สิงคโปร์ 1 ศูนย์ เมียนมาร์ 1 ศูนย์ ไทย 3 ศูนย์และ 1 เครือข่าย เวียดนาม 2 ศูนย์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการประชุมสภาซีเมคว่าจะจัดขึ้นทุก 2 ปี ในการประชุมครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ/ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกตอบรับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดยการประชุมวาระเฉพาะระดับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงของประเทศสมาชิกจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีในช่วงเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ซึ่งในระหว่างการประชุมเต็มคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ฟาม วู ลุน (H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan) รมว.ศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนามในฐานะประธานสภาซีเมคจะส่งมอบตำแหน่งประธานสภาซีเมคคนใหม่ให้แก่ รมว.ศึกษาธิการของไทย และจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปีนับจากนี้ไป สำหรับการประชุมเต็มคณะช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นการประชุมระดับนโยบาย ในหัวข้อ “Digital Learning for Creating Future Global Citizens” ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นองค์ปาฐก

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ยังมีการหารือทวิภาคีระหว่าง รมว.ศึกษาธิการของประเทศต่างๆ โดยประเทศไทยมีกำหนดการหารือกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และหารือกับประเทศสิงคโปร์และ สปป.ลาวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สำหรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะมีการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “SEAMEO in the Next Decade” เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในช่วง 10 ปีข้างหน้าของภูมิภาค เน้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
29/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 ด้านต่างประเทศ

 

 

140 ออท.เกาหลีใต้เข้าเยี่ยมคารวะ
123 ออท.โปรตุเกสเข้าเยี่ยมคารวะ
120 ผอ.ยูเนสโกกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
119 อธิการบดี UUM เข้าหารือความร่วมมือ
112 ารือกับ ออท.จีน
106 นายกสมาคม JC เข้าเยี่ยมคารวะ
085 ให้การต้อนรับประธานสภาซีเมค
073 ลงนามความร่วมมือกับไอร์แลนด์
068 ออท.ฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะ
062 ออท.อิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ
058 ออท.ฮังการีเข้าเยี่ยมคารวะ
038 รมว.แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะ
021 ออท.สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ
273 การประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ
254 หารือกับ ออท.สิงคโปร์

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ