โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 137/2558
ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. 6/2558

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำร่างดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยได้มีการนำร่างของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มาเปรียบเทียบ ซึ่งมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ (คศม.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรต่างๆ และให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ รวมทั้งการกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่าง พระราชบัญญัติที่เสนอโดย สกศ. และ สปช. ยังมีความแตกต่างกันบ้างทั้งจำนวนกรรมการ ที่มาของคณะกรรมการสรรหา และอำนาจหน้าที่

นอกจากนี้ ประเด็นที่ได้มีการเสนอความเห็นกันอย่างมาก คือ หมวด 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ ทำหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยร่างของ สปช. เสนอให้เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี ส่วนร่างของ สกศ. เสนอให้สำนักงานเป็นส่วนราชการอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ร่างของ สปช. ยังได้กำหนดให้มีสมัชชาการศึกษาไว้ในหมวด 4 โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาทุกระดับ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับผิดชอบการจัดสมัชชาการศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา ผู้เรียน และประชาชน จัดสมัชชาการศึกษาระดับพื้นที่และสมัชชาการศึกษาเฉพาะประเด็นให้บรรลุผล รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีหรือแก้ไขการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มติ ครม. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการมีสำนักงานก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความสามารถไม่ย้ายออกไป โดยให้คำนึงถึงอำนาจการกำกับดูแลส่วนราชการว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม และให้ สกศ. รวบรวมข้อสังเกตในทุกหมวดของร่างพระราชบัญญัติจากที่ประชุมไปปรับให้เหมาะสม โดยให้นำร่างของ สปช. มาพิจารณาด้วย และนำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
23/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกศ.

 

 

108 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 5/2558
100 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
098 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 4/2558
076 คุรุทายาท
070 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 3/2558
060 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2558
034 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 2/2558
008 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 1/2558
316 ผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
300 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. 1/2557
284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา

 

 

Bookmark and Share

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ