ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2557
การใช้ข้อสอบกลางเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปี

จังหวัดนนทบุรี - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน" โดยมีนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วิทยาลัยนาฏศิลป์ และตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รมว.ศธ.กล่าวว่า การนำข้อสอบกลางมาใช้วัดผลการเรียนปลายปี เป็นแนวความคิดของการนำข้อสอบกลางหรือการทดสอบกลางมาใช้ในระบบให้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสิ่งสำคัญคือทำให้ทราบสถานะของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาพรวมของประเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับโรงเรียน เพื่อนำผลมาเทียบเคียงกับมาตรฐาน เทียบเคียงระดับโรงเรียน และนำไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

053 สวนาร่างแนวปฏิบัตินโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
043 นิทรรศการกลุ่ม รร.ในพระราชูปถัมภ์
039 แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2556-2557
034 ประชุม คกก.บริหารนโยบายแท็บเล็ต 2/2557
031 ยกเลิกจัดซื้อแท็บเล็ต
028 ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
019 ประชุมคณะกรรมการฯ ยกระดับ PISA
013 ตรวจเยี่ยม รร.3 แห่ง ในกรุงเทพฯ
012 ตรวจเยี่ยม รร.สามเสนวิทยาลัย 2
001 ประชุม คกก.บริหารนโยบายแท็บเล็ต 1/2557
440 ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้..สู่แท็บเล็ต
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

Bookmark and Share

ซึ่งดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับนักวิชาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เช่น กทม. อปท. รวมทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน

- การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- สัดส่วนคะแนน  ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

- วิธีดำเนินการสอบ ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลาง
2) รูปแบบข้อสอบ
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนคำอธิบายเชิงวิชาการ
3) กำหนดวันสอบ
วันเดียวกันทั้งประเทศ
4) การส่งข้อสอบกลาง
จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ


 

เหตุผลที่ยังไม่จัดสอบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รมว.ศธ.กล่าวว่า เพราะนักเรียนยังเล็กเกินไป และผลสอบอาจจะบอกอะไรไม่ได้มาก แต่หากทางฝ่ายวิชาการประเมินว่าควรเป็นอย่างไรก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ซึ่งขณะนี้กำหนดใช้ข้อสอบกลางวัดนักเรียนถึง 5 ชั้นเรียน ถือว่าเป็นที่จำนวนมากอยู่แล้ว และเชื่อว่าเมื่อนำผลการเรียนของนักเรียนในวิชานั้นๆ ในช่วงระหว่างปีมาเปรียบเทียบกับการสอบปลายปีแล้ว ก็จะทำให้เกิดการวิเคราะห์และปรับตัวโดยอัตโนมัติ ส่วนการที่ไม่จัดสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ก็เนื่องจากนักเรียนต้องเข้าสู่ระบบการทดสอบระดับ ม.ปลาย ที่มีความเข้มข้นและมีมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสอบข้อสอบกลาง

ในส่วนของการกำหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 30 นั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน ความรู้สึก และก่อให้เกิดความวิตกกังวลของผู้เกี่ยวข้องมากจนไป ฉะนั้นผลกระทบต่อการผ่านวิชาต่างๆ อาจจะยังไม่สูงมาก แต่ก็ย่อมจะมีผลกระทบบ้างกับโรงเรียนหรือห้องเรียนที่ให้เกรดง่ายเกินไป รวมทั้งเด็กที่มีผลการเรียนแบบปริ่มๆ ด้วย ซึ่งก็ต้องมาคิดกันต่อในเรื่องของการซ่อม การสอนอย่างเข้มข้นหรือสอนอย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสัดส่วนการวัดด้วยข้อสอบกลางมากขึ้น รวมทั้งอาจจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศได้ แต่จะไม่เคร่งครัด 100% ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาคลังข้อสอบ หากพัฒนาได้ดีเท่าใด ความยืดหยุ่นในการจัดสอบก็จะมีมากขึ้น

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การสร้างข้อสอบกลาง ในเรื่องของภาษาต่างประเทศนั้น  สพฐ. และ สทศ. ได้หารือร่วมกันและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรปในการอ้างอิง และหากดำเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลเชื่อมโยงไปยังการสอบ O-Net, GAT/PAT  ได้ในอนาคต แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือภาษาไทย ที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของคนต่างชาติที่เรียนภาษาไทย ซึ่งขณะนี้คนไทยเอง มีความสนใจที่จะวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/3/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net