โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 196/2556
ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5/2556

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้


- เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 5 ราย คือ

1) รศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2)
รศ.อมร เปรมกมล  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3)
รศ.ทินกร วงศ์ปการันย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4)
รศ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5)
รศ.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

178 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5
169 นิด้าจัดประชุมนานาชาติ Green Society
166 ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 4/2556
165 ทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
159 สัมมนากิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
155 ปิดค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
141 สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
119 ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 3/2556
097 พบ นศ.ที่ได้รับผลกระทบจากมหาวิทยาลัยอีสาน
092 การสอนความเป็นพลเมืองสู่การปฏิบัติ
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกอ.

Bookmark and Share

- เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) คือ ศ.สมทรง บุรุษพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- รับทราบประกาศแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

จากการที่กรรมการใน ก.พ.อ.ได้พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน คือ ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบวาระ และ รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร และนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยครบวาระ จึงต้องให้มีการดำเนินการเลือกกรรมการ ก.พ.อ.ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิกันเอง เพื่อเสนอ รมว.ศธ.แต่งตั้ง ตามมาตรา 11(4) ซึ่งปรากฏว่ากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทนายกสภามหาวิทยาลัย และประเภทผู้แทนอธิการบดี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
-
ผศ.ปัญญา การพานิช  อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
ผศ.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกรณี ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนโดยด่วนต่อไป


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ภายหลังการประชุม ก.พ.อ. :  รมว.ศธ.ได้พบกับตัวแทนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และกลุ่มเครือข่ายข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 40 คน ที่เดินทางมายื่นหนังสือ เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการเรียกร้องปรับเพิ่มเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา ตัวแทนเครือข่ายข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30,000 คน ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ขอให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 8 เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีเงินเดือนเท่ากับข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งขอให้มีการเลื่อนไหลข้ามแท่งในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด และหากมีการปรับเพิ่มเงินเดือนครู สพฐ.อีก ก็ให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันด้วย โดยในปัจจุบันครู คศ.2 รับเงินเดือน 50,550 บาท ในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยรับเงินเดือน 39,630 บาท ซึ่งมากกว่า 10,920 บาท หรือ ครู คศ.3 เงินเดือน 59,770 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เงินเดือน 54,090 บาท ซึ่งมากกว่า 5,680 บาท เป็นต้น

รมว.ศธ.กล่าวถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวว่า เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก จึงได้มอบให้ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวซึ่งใช้วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี หากมีความจำเป็นก็สามารถของบกลางเพิ่มเติมได้ และคาดว่าร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ก็จะส่งผลให้ ผศ.เลื่อนไหลไปรับเงินเดือนในระดับ รศ. และ รศ.สามารถเลื่อนไหลไปรับเงินเดือนในระดับศาสตราจารย์ได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

24/6/2556

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,058
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net