โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 187/2556
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายฯ แท็บเล็ต ครั้งที่ 8/2556

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


  • ICT แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาแท็บเล็ต ปี 2556 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,620,107,300 บาท

ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,620,107,300 บาท แต่ ICT มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

184 หารือกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
177 บันทึกเทป รร.ขนาดเล็กที่เชียงใหม่
175 แถลงข่าวการจัดซื้อแท็บเล็ต
174 แถลงข่าวการจัดซื้อรถตู้ สพฐ.
172 เสวนา รร.ขนาดเล็กที่เชียงราย
162 ร่วมเวทีเสวนา รร.ขนาดเล็กที่เีชียงใหม่
161 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ลพบุรี
151 รับข้อเสนอจากสมาคมการศึกษาทางเลือกไทย
148 ภารกิจที่ศรีสะเกษ
146 การยุบรวมหรือควบรวม รร.ขนาดเล็ก
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

Bookmark and Share

1) ระบบ Application ที่มีการใช้งานอยู่บนเครื่องแท็บเล็ตปัจจุบัน ควรจะต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการตามคุณสมบัติใหม่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดได้
2) ควรระบุเงื่อนไขความต้องการทั่วไปของระบบให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ว่า หมายความรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยหรือไม่ เช่น Adaptor
3
) การกำหนดคุณสมบัติของแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ควรเปิดกว้าง โดยควรเพิ่มเติมคำว่า "หรือดีกว่า"
4) การวัดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ ควรมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสัมฤทธิ์ผลที่เด็กนักเรียนจะได้รับ เช่น การสำรวจเด็กนักเรียนก่อนและหลังที่จะเริ่มใช้งานแท็บเล็ตทางด้าน IQ หรือ EQ ความสามารถทางภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และความสุขทางด้านจิตวิทยา เป็นต้น

  • สพฐ.รายงานการจัดซื้อแท็บเล็ตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รมว.ศธ.กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อแท็บเล็ตทั้ง 4 โซนแล้ว โดยมีบริษัทที่ซื้อซองประกวดราคาใบละ 500 บาท จำนวน 49 บริษัท และมีบริษัทที่เข้ายื่นซองประกวดราคาทั้งหมด 13 บริษัท แบ่งเป็น 33 ซอง ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถยื่นประกวดราคาได้ทั้ง 4 โซน โดยทางคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจคุณสมบัติต่างๆ เช่น ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) ซึ่งเป็นเครื่องแท็บเล็ตของ ป.1 จำนวน 2 โซน และ ม.1 อีกจำนวน 2 โซน ปรากฏมีผู้ที่เสนอซองประกวดราคาโซนที่ 1 ของ ป. 1 มีผู้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกประมาณ 3 ราย และโซนที่ 2 ผ่านประมาณ 5 ราย ส่วนโซนที่ 3 ของชั้น ม. 1 ไม่ผ่านทุกราย และโซนที่ 4 ผ่านเพียง 2 รายรวมแล้วจาก 33 ซองที่ยื่นมาทั้งหมด 4 โซน ซึ่งการทดสอบการตกกระแทกของเครื่องแทบเล็ตนั้น ทางเจ้าของบริษัทเป็นผู้ทดสอบเอง โดยกำหนดการทดสอบคือสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตรทั้ง 5 ด้าน หากมีการชำรุดหน้าจอแตกถือว่าไม่ผ่าน หรือหากไม่ชำรุดแต่เครื่องเปิดไม่ติดก็ถือว่าเครื่องขาดคุณสมบัติความมั่นคงแข็งแรง

หลังจากนี้ จะมีการตรวจสอบเอกสารของบริษัทที่ผ่านการทดสอบการตกกระแทก จากนั้นในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ จะประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการทดสอบเข้าประมูล และหากไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการเปิดประมูลแบบ e-Auction ที่บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ชีล จํากัด ชั้น 28 อาคารพหลโยธินเพลส


  • สพฐ.รายงานการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

1) สพฐ.ทำการอัพโหลดไฟล์สื่อแท็บเล็ต ป.2 ไว้ใน Data Center สพฐ. ผ่าน ftp ระหว่าง สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พร้อมทั้งได้ทดสอบระบบภายในร่วมกับ สพป. 5 แห่งแลว คือ สพป.ขอนแก่น เขต 1, สระแก้ว เขต 1, นครราชสีมา เขต 1, สุรินทร์ เขต 1, นครนายก
2) สพฐ.แจ้งให้ สพป.ทุกเขต แจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนให้นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2555 นำแท็บเล็ตติดตัวไปใช้ในชั้น ป.2 ด้วย และให้ทุก สพป. ดาวน์โหลดไฟล์สื่อต้นฉบับของชั้น ป.2 ผ่าน ftp ของ สพฐ. และนำสื่อไปติดตั้งให้โรงเรียนในสังกัด
3) สพป. 138 เขต จัดประชุมโรงเรียนเพื่อชี้แจงวิธีการติดตั้งสื่อแท็บเล็ต โดยมีวิธีการติดตั้ง 2 แบบ คือ ติดตั้งสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ต หรือจะติดตั้งผ่านทาง Micro SD-card ก็ได้ โดยแต่ละเครื่องใช้เวลาติดตั้งทั้งหมดประมาณ 15-30 นาที
4) แต่ละโรงเรียนนำสำเนาสื่อจาก สพป.ไปติดตั้งลงในแท็บเล็ต
5) สพป.ทุกเขตจัดอบรมครูผู้สอนชั้น ป.2 ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดที่รับผิดชอบ โดยยึดแนวปฏิบัติเช่นเดิมกับการอบรมครูผู้สอน ป.1 ปีการศึกษา 2555


ภาพ นวรัตน์ รามสูต

  • สพฐ.รายงานความพร้อมด้าน Content เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต

ที่ประชุมรับทราบรายงานความพร้อมด้าน Content เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 และ ม.1 ปี 2556 ดังนี้

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ.  มี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย ป.1 มี 385 เรื่อง ป.2 มี 349 เรื่อง และ ม.1 มี 122 เรื่อง
-
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. 
มี 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดย ป.1 มี 8 เล่ม ป.2 มี 12 เล่ม และ ม.1 มี 15 เล่ม
-
Application ของ British Council
  ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 จำนวน 10 เรื่อง ป.2 จำนวน 10 เรื่อง ป.3 จำนวน 10 เรื่อง
-
Application ของอุทยานการเรียนรู้ TKpark 
มีวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา ในช่วงชั้น 1 และ 2 จำนวน 2 เรื่อง และศิลปะ ในช่วงชั้น 1 จำนวน 18 เรื่อง
-
Application ของทรูปลูกปัญญา 
เป็นคลังข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้น ป.1 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 จำนวน 17 เรื่อง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1
4/6/2556

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net