โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 185/2556
ผลประชุม กช.ครั้งที่ 3/2556

ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้


  • การแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามที่ รมว.ศธ.อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

- ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน และปิดภาคเรียน 4 พฤศจิกายน
- ภาคเรียนที่ 2
วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายนของปีถัดไป เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 26 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 26 เมษายน ของปีถัดไป

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

182 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล
160 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2556
158 ให้โอวาท 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
156 ปล่อยขบวนรถยนต์ "ไปเรียนปลอดภัย"
138 ประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2556
134 เปิดอาคารเรียนที่สงขลา
133 มอบรางวัล รร.เอกชนผลสอบ O-Net สูง
129 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2556
128 ประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2/2556
127 มอบนโยบายสอบครูผู้ช่วย
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เห็นว่าการแก้ไขระเบียบ ศธ.ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า สช.ควรเปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กภาพ ประชาสัมพันธ์ สช.

  • ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.. .... ตามที่เสนอ

สาระสำคัญ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ..2550 มาตรา 124 กำหนดว่า “คณะกรรมการจะกำหนดให้โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่ผู้บริหารต้องจัดทำรายการแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้” ดังนั้น สช.จึงได้ยกร่างระเบียบดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าว คือ

- ประเภทของโรงเรียนนอกระบบที่ต้องจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน
- การจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี การจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน
- รายงานแสดงกิจการของโรงเรียนนอกระบบ และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดให้เดือนมิถุนายนของทุกปี โรงเรียนจะต้องส่งแบบรายงานมายัง สช
.ตามรอบปีบัญชี
- การรายงานกิจการและงบการเงินควรแยกบัญชีเป็น การรายงานกิจการ และการรายงานบัญชีโรงเรียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา "ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา" และ "ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.. ....  " โดยที่ประชุมมีมติให้นำมาพิจารณาอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอาจจะต้องมีการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือกฤษฎีกา เพื่อให้ตัวกฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/6/2556

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net