โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๑/๒๕๕๖ มติ ครม. ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ครม.เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ โดยผูกพันงบประมาณดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน ๓๙๕,๐๓๖,๘๐๐ บาท และงบประมาณดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓ อีกจำนวน ๑๔,๐๙๗,๙๖๕,๐๕๐ บาท รวมงบประมาณดำเนินการตลอดโครงการจำนวนทิ้งสิ้น ๑๔,๔๙๓,๐๐๑,๘๕๐ บาท

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

011 ครม.เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
346 มติ ครม.25 ค.2555
325 มติ ครม.11 ค.2555
320 มติ ครม.4 ค.2555
295 ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.ศธ.
281 มติ ครม.22 ตค.2555
274 มติ ครม.15 ตค.2555
270 ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.
264 มติ ครม.2 ตค.2555
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับมติ ครม.

Bookmark and Share

  • สาระสำคัญของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศธ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพที่เรียนดีในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีผู้รับทุน ๙๒๑ คน, รุ่นที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีผู้รับทุน ๙๑๕ คน และรุ่นที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้รับทุน ๖๘๙ คน รวมจำนวนผู้รับทุนทั้ง ๓ รุ่นจำนวน ๒,๕๒๕ คน ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วจำนวน ๑,๒๗๕ คน

  • การดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

การจัดสรรทุน จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ผู้รับทุนประเภท ๑ หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน ๙๒๘ ทุน/อำเภอ/เขต โดยจะให้ไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ๓๕ ประเทศ ดังนี้

- ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล
- ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และรัสเซีย
- ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
- ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ และแอฟริกาใต้
ยกเว้น หากผู้รับทุนประเภท ๑ มีความประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

๒) ผู้รับทุนประเภท ๒ หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์จำนวน ๙๒๘ ทุน/อำเภอ/เขต ซึ่งจะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไม่เกิน ๓ ปี โดยจะให้ไปศึกษาในประเทศทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

วิธีการคัดเลือกทุน

- สอบข้อเขียน จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งทุนประเภท ๑ และประเภท ๒ โดยใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)
-
สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียวกัน

เงื่อนไขและข้อผูกพัน

ผู้รับทุนทั้งสองประเภทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามความประสงค์ของผู้รับทุน สำหรับผู้รับทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

กำหนดการดำเนินโครงการรุ่นที่ ๔

- การรับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษา กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามภูมิลำเนาของผู้สมัครในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moe.go.th
- สอบข้อเขียน  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน  วันที่ ๑๙ข๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม  ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖
- เริ่มเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/01/2556

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,058
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net